Måling av glomerulær filtrasjonshastighet i tilknytning til renografi med 99mTc-DTPA

Cappelen T, Skretting A, Winderen M, Aas M Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi har målt glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) for to grupper cancerpasienter. For 20 pasienter ble sammenlikningene gjort ved samtidig injeksjon av markørene 51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA og røntgenkontrastmidlet joheksol, og det ble tatt åtte blodprøver. For de 120 neste pasientene brukte vi 99mTc -DTPA og sammenliknet forenklede metoder basert på et fåtall blodprøver. Glomerulær filtrasjonshastighet ble også beregnet fra serum-kreatininnivå. GFR-verdiene lå i området 28-183 ml/min. Det var godt samsvar mellom verdier målt med de tre filtrasjonsmarkørene. Verdier bestemt ut fra kurveforløpet i tidsrommet 2-4 timer etter injeksjonen (to eller tre blodprøver) korrelerte meget godt med resultatene oppnådd med åtte blodprøver. Bestemmelse ut fra en blodprøve tatt etter fire timer samsvarte godt med resultat som vi fikk ved bruk av kurveforløpet. Våre resultater viser at man etter injeksjon av en bolusdose 99mTc-DTPA både kan utføre renografi og bestemme glomerulær filtrasjonshastighet ut fra en blodprøve tatt ca. fire timer senere. Når glomerulær filtrasjonshastighet ble estimert ut fraserum-kreatininnivå, var samsvaret med de andre metodene langt dårligere (r = 0,75), og denne metoden bør derfor ikke benyttes til bestemmelse av nyrefunksjon.

Anbefalte artikler