Elektroniske konsultasjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Nesten halvparten av alle amerikanere som har Internett-tilknytning, har benyttet nettet for å skaffe seg medisinskinformasjon det siste året. Utfordringene som følger av Internett-konsultasjoner, er behandlet i et temanummer avJAMA, og legene anbefales å gripe de muligheter som den nye teknologien gir (1).

  Bruk av elektronisk post (e-post) i kommunikasjonen mellom lege og pasient kan sammenliknes med introduksjonen avtelefonen for vel 100 år siden. Mens telefonen nesten umiddelbart ble tatt i bruk av både leger og pasienter, er defleste leger skeptiske til å bruke e-post, skriver Alissa R. Spielberg i en oversiktsartikkel om etikk og jus vedelektroniske konsultasjoner (2).

  Leger bruker Internett først og fremst til faglig oppdatering og kollegial kontakt, og frykten for å drukne ihenvendelser er sannsynligvis det viktigste hinder for bruk av e-post i kommunikasjon med pasientene. I tillegg er detbetenkeligheter i forhold til konfidensialitet og datasikkerhet ved pasientkontakt på nettet.

  Noen hevder at e-post faktisk kan redusere andre former for lege-pasient-kontakt. E-post kan avsendes og besvaresnår det passer henholdsvis sender og mottaker, svarene kan utformes med nødvendig gjennomtanke og hele dialogen kanarkiveres. E-post til og fra pasienter må betraktes som en del av journalen, og må lagres i henhold til dette.

  En gjennomgang av 1 239 e-posthenvendelser til en barneavdeling ved et amerikansk sykehus over en periode på 33måneder er publisert i samme nummer av JAMA (3). De fleste henvendelser kom fra pasientenes pårørende, og i69% av tilfellene var det spesifikke spørsmål om årsaker til barns sykdom eller spørsmål om diagnostikk og behandling.Hver tiende henvendelse kom fra leger. 87% av henvendelsene ble besvart i løpet av 48 timer, og gjennomsnittlig tok detfire minutter å lese og besvare hver melding. Forfatterne konkluderer med at e-post er et effektivt hjelpemiddel ipasientkommunikasjonen, og noen familier foretrakk e-postkonsultasjoner fremfor direkte kontakt.

  Legers reaksjon på pasientforespørsler ved hjelp av e-post varierer sterkt. For å undersøke påliteligheten av svarpå pasientspørsmål via e-post er en fiktiv dermatologisk sykehistorie sendt til 58 hudleger og hudavdelinger mede-postadresser (4). Halvparten svarte på forespørselen. Ni av de spurte nektet å uttale seg uten å se pasienten, 27anbefalte pasienten å søke egen lege og 17 nevnte den korrekte "diagnosen" i svaret sitt. Av dem som svarte, sa enfiredel at de regelmessig besvarte slike forespørsler individuelt, mens en firedel sa at de vanligvis svarte medstandardmeldinger. De samme forfatterne sendte en tilsvarende sykehistorie, som beskrev herpes zoster-symptomer hos enimmunsupprimert pasient, til 17 leger som åpent tilbyr elektroniske konsultasjoner (5). Ti meldte tilbake, men tre avdem gav ingen råd fordi de ikke behersket dermatologi. Av de øvrige tok fem seg betalt og to gav gratis tilbakemelding.Rådene fra fem av de sju svarerne ble karakterisert som faglig tilfredsstillende, mens to gav heller tvilsomme råd om å"puste dypt inn i frisk luft og drikke regnvann". Det er i dag ikke noen mulighet for å skille seriøse fra useriøsetjenesteytere på Internett, og pasienter må informeres om dette.

  Konsultasjoner ved hjelp av Internett kan være begynnelsen på en ny æra i lege-pasient-forholdet, selv om mangeproblemer må løses før systemet fungerer tilfredsstillende både for lege og pasient.

  - Magne Nylenna, Tidsskriftet

  Om annonsering av kurs og møter på nettet

  Legeforeningens kurskatalog på Internett finner du under knappen Kurs og møter på Legeforeningens hjemmeside(). Katalogen inneholder kurs som arrangeresav de fire medisinske fakultetene samt Legeforeningens egne kurs i videre- og etterutdanning av leger. Foruten dissekursene, inneholder nettutgaven også andre kurs og møter som blir meldt til Legeforeningen.

  For å få en mest mulig komplett kurskatalog på nett oppfordrer vi alle som arrangerer kurs eller møter for leger omå sende en melding og et program til nettredaksjonen (nettredaksjonen@legeforeningen.no).

  Husk informasjon om tid og sted, arrangør, målgruppe, antall deltakere, kurstimer, spesialistgodkjenning ogpåmeldingsadresse og frist for påmelding. Programmet kan legges ved meldingen som fil.

  Nettredaksjonen forbeholder seg retten til å avgjøre hva som får plass på sidene, men alle kurs som er godkjent forspesialistutdanningen vil være sikret plass.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media