Barn med fødselsvekt £ 1500g fra Troms og Finnmark i perioden 1978-89

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har foretatt en retrospektiv populasjonsbasert studie som omfattet 265 levende fødte fra Troms og Finnmark medfødselsvekt £ 1500g i perioden 1978-89. Insidensen av levende fødte (7,1‰) og av levende ogdødfødte £ 1500g (10,7‰) var uendret gjennom perioden. Finnmark hadde et økende antall levendefødte med fødselsvekt £ 750g i siste fireårsperiode. Andelen dødfødte av det totale antall barnmed fødselsvekt £ 1500g avtok, antakelig som følge av endret registreringspraksis. Andelentransportert intrauterint (72%) og neonatalt (17%) var uendret, mens bruk av henteteam økte. Mortaliteten neonatalt ogved fire års alder var henholdsvis 30,2% og 34%. Tilfeller av funksjonshemning (21%) avtok gjennom perioden, først ogfremst som følge av en reduksjon i forekomst av milde handikap (11%). Forekomst av moderate (8%) og alvorlige (2%)handikap forble uforandret. Cerebral parese forelå hos 10%. To barn (1,1% av overlevende) var blinde pga.prematuritetsretinopati. Resultatene er tilfredsstillende sammenliknet med andre norske og utenlandske studier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media