Barn med fødselsvekt £ 1500g fra Troms og Finnmark i perioden 1978-89

Dahl LB, Kaaresen PI, Fundingsrud HP Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi har foretatt en retrospektiv populasjonsbasert studie som omfattet 265 levende fødte fra Troms og Finnmark med fødselsvekt £ 1500g i perioden 1978-89. Insidensen av levende fødte (7,1‰) og av levende og dødfødte £ 1500g (10,7‰) var uendret gjennom perioden. Finnmark hadde et økende antall levende fødte med fødselsvekt £ 750g i siste fireårsperiode. Andelen dødfødte av det totale antall barn med fødselsvekt £ 1500g avtok, antakelig som følge av endret registreringspraksis. Andelen transportert intrauterint (72%) og neonatalt (17%) var uendret, mens bruk av henteteam økte. Mortaliteten neonatalt og ved fire års alder var henholdsvis 30,2% og 34%. Tilfeller av funksjonshemning (21%) avtok gjennom perioden, først og fremst som følge av en reduksjon i forekomst av milde handikap (11%). Forekomst av moderate (8%) og alvorlige (2%) handikap forble uforandret. Cerebral parese forelå hos 10%. To barn (1,1% av overlevende) var blinde pga. prematuritetsretinopati. Resultatene er tilfredsstillende sammenliknet med andre norske og utenlandske studier.

Anbefalte artikler