Fastlegeordningen i budsjettforliket

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1999 har fått konsekvenser for områder Legeforeningen er opptatt av.Det viktigste er at gjennomføringen av fastlegeordningen er utsatt i ett år til 2001.

  Den umiddelbare reaksjonen på dette kunne vært lettelse. Legeforeningen stod overfor store problemer med ordningensom til dags dato ikke er løst. Tiden frem til januar 2000 ville vært meget knapp for å få til et godt sluttresultat ien så omfattende sak, både for Legeforeningen, Sosial- og helsedepartementet og for Stortinget. Utsettelsen gir noe mertid, selv om departementet fortsatt tar sikte på å legge frem saken for Stortinget i vårsesjonen 1999.

  Det problematiske ved utsettelsen er knyttet til den sviktende rekrutteringen til primærlegetjenesten. Fordiordningen utsettes, må legene leve med usikkerhet omkring rammevilkårene i den forestående fastlegeordningen i lengretid. Dette kan få alvorlige konsekvenser for rekrutteringen til primærlegetjenesten.

  Det er gledelig at Stortinget erkjenner det farefulle ved utsettelsen av fastlegeordningen. Bevilgningen på 15millioner kroner som sentrumsregjeringen hadde foreslått til stimuleringstiltak for utkantstrøk er i budsjettforliketøkt til 20 millioner kroner. Legeforeningen vil fortsatt hevde at beløpet burde vært større. På den annen side er viglad for den vilje til handling som er vist. Det forteller om politisk forståelse for problemene, noe som åpner for etkonstruktivt samarbeid mellom myndighetene og Legeforeningen for å finne gode løsninger.

  Rekrutteringssvikten skyldes ikke bare at unge leger ikke velger allmenn- og samfunnsmedisin. I økende grad vendererfarne primærleger blikket mot andre arbeidsområder. Når grunnfjellet i legetjenesten i en liten kommune blir borte,fører det til at yngre krefter holder seg unna. Det er vesentlig tyngre for en ung lege å etablere seg i en kommunehvor han ikke får veiledning av erfarne kolleger.

  At noen kommuner overstyrer og detaljstyrer legene kan også forklare flukten fra kommunehelsetjenesten. En slikpraksis fører til konflikter mellom legene og den administrative ledelsen i kommunen. Slike konflikter fortjener å taspå alvor, ikke minst av kommunepolitikere og Kommunenes Sentralforbund. Så langt sitter Legeforeningen med inntrykk avat toneangivende krefter i KS tror løsningen finnes i mer styring.

  Vaktbelastningen er også et element som forklarer svikten i rekruttering. Det er maktpåliggende at vi setter fart iprosessen med å endre organiseringen av legevakt. Legeforeningen vil som hovedregel gå inn for at pasientene skaloppsøke en bemannet vaktsentral i stedet for å få lege hjem, også om kvelden og om natten. Ikke minst vil dette bidratil å sikre kvaliteten i legearbeidet. Selvfølgelig vil mange brukere synes det er kjekkere at legen kommer hjem tildem, særlig når det er helt eller nesten gratis. Jeg tror likevel publikum vil velge å gi avkall på personlig komforttil fordel for god kvalitet og derved bedre sikkerhet.

  I Nord-Trøndelag er det lagt opp til en forsøksordning med legevaktsamarbeid i et stort antall kommuner. Hensiktenhar vært både å gi befolkningen et kvalitativt bedre tilbud og legene mindre vaktbelastning. Etter at alt er lagt påplass har Grong kommune bestemt at den likevel ikke vil være med. Resultatet blir at ordningen ikke kan gjennomføres.Det vil medføre at noen av regionens mer erfarne kommuneleger takker for seg. Det er derfor svært gledelig athelseminister Dagfinn Høybråten klart gir uttrykk for at det er uakseptabelt når én kommune brukerselvbestemmelsesretten til å blokkere gjennomføringen av interkommunale ordninger som alle andre ser som heltnødvendige.

  Arbeidet med fastlegereformen vil fortsette. Utsettelsen av innføringen må imidlertid få som konsekvens at endastørre anstrengelser gjøres for å sikre rekrutteringen til og stabiliteten i primærmedisinen. Ellers har vi ingenallmennlegetjeneste å sette inn når fastlegereformen kommer.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media