Økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen blant norske kvinner gift med fiskere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sammenhengen mellom kreft i skjoldkjertelen hos kvinner og ektefellens yrke ble undersøkt i en retrospektivkohortstudie. Av de 2,9 millioner kvinnene som var registrert i folkeregisteret 31.12. 1991, ble 1,2 millioner kvinnersom hadde en ektefelle registrert med et yrke i folketellingene i 1960, 1970 eller 1980 inkludert i studien. Basert påførste siffer i ektefellens yrkeskode ble kvinnene inndelt i ti brede yrkeskategorier. En standardisert insidensratiomed 95% konfidensintervall ble regnet ut for hver av gruppene. Kvinnene ble videre delt inn og analysert i 71undergrupper definert av de to første sifrene i ektefellens yrkeskode. 2409 tilfeller av thyreoideakreft ble rapporterttil Kreftregisteret mellom 1960 og 1992 blant kvinnene som var inkludert i studien. Signifikant økt forekomst av krefti skjoldkjertelen ble bare funnet i den brede yrkeskategorien "jordbruk, skogbruk, fiske" (n = 208133), med enstandardisert insidensratio på 1,13. Blant kvinner gift med menn innen undergruppen "fiske og fangstarbeid" (n = 40839)var forekomsten ytterligere økt, med en insidensratio på 1,91. Det kan synes som om kvinner som er gift med fiskere erutsatt for risikofaktorer tilknyttet fiskeri. Våre data støtter en antatt sammenheng mellom økt forekomst av kreft iskjoldkjertelen og levesett, mer spesifikt et kosthold med mye fisk eller annen sjømat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media