Økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen blant norske kvinner gift med fiskere

Frich L, Akslen LA, Glattre E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Sammenhengen mellom kreft i skjoldkjertelen hos kvinner og ektefellens yrke ble undersøkt i en retrospektiv kohortstudie. Av de 2,9 millioner kvinnene som var registrert i folkeregisteret 31.12. 1991, ble 1,2 millioner kvinner som hadde en ektefelle registrert med et yrke i folketellingene i 1960, 1970 eller 1980 inkludert i studien. Basert på første siffer i ektefellens yrkeskode ble kvinnene inndelt i ti brede yrkeskategorier. En standardisert insidensratio med 95% konfidensintervall ble regnet ut for hver av gruppene. Kvinnene ble videre delt inn og analysert i 71 undergrupper definert av de to første sifrene i ektefellens yrkeskode. 2409 tilfeller av thyreoideakreft ble rapportert til Kreftregisteret mellom 1960 og 1992 blant kvinnene som var inkludert i studien. Signifikant økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen ble bare funnet i den brede yrkeskategorien “jordbruk, skogbruk, fiske” (n = 208133), med en standardisert insidensratio på 1,13. Blant kvinner gift med menn innen undergruppen “fiske og fangstarbeid” (n = 40839) var forekomsten ytterligere økt, med en insidensratio på 1,91. Det kan synes som om kvinner som er gift med fiskere er utsatt for risikofaktorer tilknyttet fiskeri. Våre data støtter en antatt sammenheng mellom økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen og levesett, mer spesifikt et kosthold med mye fisk eller annen sjømat.

Anbefalte artikler