Laparoskopisk kolorektalkirurgi

Glomsaker T, Færden AE, Reiertsen O, Bjærke T, Edwin B, Næsgaard JM, Bakka A, Rosseland AR Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I femårsperioden 1993-97 ble 49 pasienter (29 kvinner og 20 menn) ved Sentralsykehuset i Akershus operert med til sammen 51 laparoskopiske eller laparoskopisk assisterte inngrep på colon/rectum. Fem inngrep ble konvertert til åpen kirurgi, slik at 46 inngrep på colon/rectum er gjennomført laparoskopisk eller laparoskopisk assistert. Median alder for pasientene var 67 år (20-88 år). Det ble gjennomført anleggelse av avlastende sigmoideostomi (n = 17), colonreseksjon (n = 15), rektopeksi (n = 6), tilbakelegging av stomi(n = 4), abdominoperineal reseksjon(n = 3) og tarmsutur (n = 1). Åtte av tarmreseksjonene ble utført pga. malign tumor. Operasjonstiden for disse var median 112 minutter (38-293 minutter) og liggetiden åtte dager (2-40 dager). 13 pasienter (28%) fikk til sammen 19 komplikasjoner. Én pasient døde og fire ble reoperert.

Slike innledende erfaringer viser at de fleste standardinngrep på colon/rectum er mulige å gjennomføre laparoskopisk. Et godt organisert, erfarent operasjonsteam med moderne laparoskopisk utstyr er essensielt for å kunne utføre denne type kirurgi. Prospektive, randomiserte studier må gjennomføres for at den laparoskopiske teknikk skal finne sin plass i kolorektalkirurgien.

Anbefalte artikler