Bruk av livskvalitetsbegrepet i medisinsk forskning - til gagn eller ugagn?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Måling av pasienters livskvalitet inngår stadig oftere i medisinske forskningsprosjekter. Begrepet livskvalitet harmange svært ulike definisjoner, og de færreste forfattere redegjør tilfredsstillende for hvilken forståelse av begrepetde har lagt til grunn eller for validiteten av de målemetodene de har anvendt. I artikkelen argumenteres det for at denkonseptuelle uklarheten, kombinert med det forholdet at begrepet livskvalitet er så sterkt positivt ladet, inviterertil misbruk. Eksempler på slikt misbruk er bruk av livskvalitetsbegrepet i markedsføring, i helseøkonomiske analysermed såkalt kvalitetsjusterte leveår og i kliniske valgsituasjoner ved livets yttergrenser. Mange av de forholdene somomtales som livskvalitet fortjener å utforskes og beskrives nærmere, særlig slike som er knyttet til pasienterssubjektive opplevelse av sin situasjon. Man bør imidlertid velge andre termer som mer presist beskriver de forholdeneman vil undersøke. Begrepet livskvalitet har mistet ethvert presist innhold, og bør bare benyttes med størstevarsomhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media