Bruk av livskvalitetsbegrepet i medisinsk forskning - til gagn eller ugagn?

Wyller TB Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Måling av pasienters livskvalitet inngår stadig oftere i medisinske forskningsprosjekter. Begrepet livskvalitet har mange svært ulike definisjoner, og de færreste forfattere redegjør tilfredsstillende for hvilken forståelse av begrepet de har lagt til grunn eller for validiteten av de målemetodene de har anvendt. I artikkelen argumenteres det for at den konseptuelle uklarheten, kombinert med det forholdet at begrepet livskvalitet er så sterkt positivt ladet, inviterer til misbruk. Eksempler på slikt misbruk er bruk av livskvalitetsbegrepet i markedsføring, i helseøkonomiske analyser med såkalt kvalitetsjusterte leveår og i kliniske valgsituasjoner ved livets yttergrenser. Mange av de forholdene som omtales som livskvalitet fortjener å utforskes og beskrives nærmere, særlig slike som er knyttet til pasienters subjektive opplevelse av sin situasjon. Man bør imidlertid velge andre termer som mer presist beskriver de forholdene man vil undersøke. Begrepet livskvalitet har mistet ethvert presist innhold, og bør bare benyttes med største varsomhet.

Anbefalte artikler