Ressursinnsatsen i medisinsk forskning

Sundnes SL Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


De FoU (forskning og utviklingsarbeid)-statistiske undersøkelsene utføres annethvert år etter OECDs retningslinjer og er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikk. Denne artikkelen gir et utdrag av FoU-statistikken og belyser ressursinnsatsen i medisinsk forskning med hovedvekt på universitets- og høyskolesektoren. Sektoren, som inkluderer universitetssykehusene, utfører om lag 75% av medisinsk forskning i Norge, når vi ser bort fra næringslivet. De resterende 25% utføres ved forskningsinstituttene i instituttsektoren.

Driftsutgifter til forskning innen medisin beløp seg til 1 240 millioner kroner i 1995; 930 millioner i universitets- og høyskolesektoren og 310 millioner i instituttsektoren. Universiteter og høyskoler hadde en liten realvekst til medisinsk forskning fra 1993 til 1995 for utgifter finansiert over lærestedenes grunnbudsjetter. Den eksternt finansierte forskningen hadde i samme periode nullvekst. Fra 1970 til 1995 lå veksten i forskningsutgifter til medisin noe over utgiftsveksten til forskning innen teknologi og matematikk/naturvitenskap, men lavere sett i forhold til humaniora og samfunnsvitenskap.

Norges innsats innen medisinsk forskning er vesentlig lavere enn i Danmark og Sverige.

Anbefalte artikler