Rekruttering av studenter til medisinsk forskning

Røttingen J-A, Iversen J-G, Brodal PA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norsk medisinsk forskning er nede i en bølgedal. Flere virkemidler må benyttes for å rette på dette. Et av hovedtiltakene må være å styrke rekrutteringen av medisinstudenter til forskning. Studentstipendiatordningen har vært svært vellykket i mange år, og mange av studentstipendiatene tok senere doktorgrad og gikk inn i vitenskapelige stillinger. Sett i forhold til studenttallet er antall studentstipendiater redusert med 80% siden 1990. Ordningen må derfor revitaliseres dersom den skal forsette å være et sentralt rekrutteringsvirkemiddel. Erfaringer fra USA med MD/PhD-programmer viser at kombinasjonen av formaliserte lege- og forskerutdanninger er vellykket og attraktivt. I Sverige har man de siste ti årene hatt en forskerlinje parallelt med medisinstudiet (Läkarutbildning med forskningsinriktning). Dette har også vært vellykket. Basert på erfaringene fra utlandet foreslår vi å opprette en norsk forskerlinje for medisinstudenter. Denne forskerlinjen bør føre frem til en grad på hovedfags-/masternivå. Modellen er relativt lite ressurskrevende og bygger i stor utstrekning på dagens studentstipendiatordning. Den vil forhåpentligvis inneha nok fornyende elementer til å kunne trekke til seg forskningsinteresserte medisinstudenter på samme måte som studentstipendiatordningen gjorde tidligere.

Anbefalte artikler