Ferdighetstrening i global funksjonsskåring på Internett

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

GAF (Global Assessment of Functioning) er en enkel og rask metode for å angi en persons psykososiale funksjonsnivå. Det har lenge hersket tvil og uenighet om presisjonsnivået ved bruk av kun én GAF-skåre. Dette bunner i den todelingen av symptomer og funksjoner som den opprinnelige GAF-manualen opererer med, uten at det gis klar veiledning om hva som skal vektlegges der det er sprik mellom symptom og funksjonsnivå.

I forbindelse med “minste basis datasett” som Statens helsetilsyn anbefaler alle psykiatriske institusjoner å bruke fra 1998, har man innført GAF i en splittet versjon. Dette innebærer at den opprinnelige GAF-skalaen splittes til en skala for symptomer (GAF-S) og en for sosialt funksjonsnivå (GAF-F), og disse skåres nå hver for seg. Splittet GAF omtales som S-GAF.

Ferdighetstrening

Tilretteleggelsen av GAF på Internett http://www.transmit.no/gaf/ er en del av et prosjekt kalt Internett i psykiatrien, støttet av Statens helsetilsyn. På denne siden kan man få informasjon om bakgrunnen for overgangen til S-GAF, og man kan laste ned den nye manualen og skåringsveiledningen. Men først og fremst er hensikten at man skal kunne trene seg selv i bruk av GAF. Det er derfor utarbeidet et sett med sykehistorier (vignetter) som man kan skåre. Alle disse vignettene er på forhånd skåret av en rekke erfarne psykiatere og andre personer som har lang erfaring med bruk av GAF.

- Noe av bakgrunnen for dette programmet er ønsket fra flere offentlige instanser om mer pålitelige statistiske data om psykiatriske pasienter, psykiatriske institusjoner og annen psykiatrisk behandlingsvirksomhet, sier Sigmund Karterud, Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus.

Det arbeides nå med å få innført et minste basis datasett som alle offentlige institusjoner/behandlere pålegges å fylle ut for hver enkelt pasient. I dette datasettet inngår GAF (Global Assessment of Functioning). Læringsprogrammet tar sikte på å heve kompetansenivået med hensyn til GAF-skåringer og således bedre reliabiliteten av GAF-data på nasjonalt nivå, fremholder Karterud som har arbeidet med oversettelsen av de nye GAF-manualene.

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Kurskatalogen er nå søkbar

Legeforeningens kurskatalog er nå søkbar på Internett. Katalogen utgis hvert år som et tilleggsnummer til Tidsskriftet og vil foreløpig fortsatt utgis i papirversjon. Kurskatalogen inneholder kurs som arrangeres av de fire medisinske fakultetene samt Legeforeningens egne kurs i videre- og etterutdanningen av leger. Foruten disse kursene, inneholder nettutgaven også andre kurs og møter som blir meldt til Legeforeningen. Kursoversikten finner du på Legeforeningens hjemmeside () under knappen Utdanning og deretter under valget Kurs og møter.

Flere søkeinnganger

For å finne frem til et kurs kan du enten velge spesialitet, gå til den alfabetiske kurslisten, benytte kalenderen eller søke i fritekst. Kalenderen gir deg lister over alle pågående kurs for en bestemt dato, uke, måned, halvår eller år. Du kan også velge opplisting av kurs innen en bestemt spesialistutdanning eller en bestemt kursarrangør.

Meld fra om kurs

Vi oppfordrer alle som arrangerer kurs eller møter som har interesse for norske leger om å sende oss en melding og et program. Husk informasjon om tid og sted, arrangør, målgruppe, antall deltakere, kurstimer, spesialistgodkjenning, påmeldingsadresse og -frist. Programmet kan legges ved som fil. Nettredaksjonen forbeholder seg retten til å avgjøre hvem som får plass på sidene.

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler