Etikk på Legeforeningens hjemmeside

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Nytt på Legeforeningens hjemmeside () er en samling lenker til ulike etiske regler for leger. Sentralt er Legeforeningens etiske regler for leger (både i norsk og engelsk utgave), Helsinkideklarasjonen, Hippokrates’ ed (norsk og engelsk) samt Nürnberg-kodeksen.

I tillegg finner du blant annet lenker til WHO Ethics, ETHICA - Ethics and Health (utgår fra Universitetet i Bergen og fokuserer på internasjonal og komparativ medisinsk etikk) og Ethics Updates som har fyldige sider primært beregnet på veiledere og studenter. Centre for Applied Ethics - Biomedical & Health Care Ethics Resources on WWW har mange henvisninger til organisasjoner, publikasjoner og pekere til relevante hjemmesider.

Dessuten finner du en oversikt over Verdikommisjonens medlemmer og mandat, Vær Varsom-Plakaten og en fortegnelse over medlemmene og arbeidsoppgavene til de regionale forskningsetiske komiteer. Også medlemmene i Rådet for legeetikk for perioden 1998-2001 står oppført i Legeforeningens lille etikksamling som er å finne på venstre side av Legeforeningens førsteside.

Send gjerne tips om relevante nettsteder som omhandler etikk til nettredaksjonen@legeforeningen.no

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Legeforeningens råd og utvalg

Er du usikker på hvilke råd og utvalg som eksisterer i regi av Legeforeningen, kan du nå få en oversikt over disse på Legeforeningens hjemmeside. Fortegnelsen står oppført under Råd og utvalg på Legeforeningens førsteside. Listen inneholder mer enn 40 navn, og omfatter både permanente utvalg og ad hoc-utvalg, og viser sammensetning og funksjonstid. Er det råd og utvalg som er uteblitt fra listen, så meld i fra.

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Etisk regelverk for Internett

- Det er en misforståelse at Internett er et lovløst anarki. De alminnnelige rettsregler som gjelder i samfunnet, gjelder også for kommunikasjon og publisering på Internett, sier Per Morten Hoff, medlem av et nytt Internett-etisk råd og generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening.

På enkelte områder kan det imidlertid være usikkert hvordan regler for en analog verden får anvendelse i en digital sammenheng, og at det pga. Internettets grenseløse karakter kan være usikkert hvilke lands lovregler som kommer til anvendelse. Men lovløst er det ikke. Dette er innholdet i redegjørelsen fra rådet som har satt etikk og kjøreregler for Internett på dagsorden. Gjennom sitt Internett-forum har de arbeidet med disse spørsmålene siden i fjor høst, og nylig er et utkast med forslag til regelverk sendt ut på høring.

- Det er særlig to forhold vi er opptatt av: For det første at den enkelte kan publisere på nettet uten sensur i henhold til bestemmelsene om ytrings- og informasjonsfrihet. Dernest det betydelige redaktøransvaret utgiver har for innholdet; mao. den som har en hjemmeside har et ansvar. Retten til ytringsfrihet og ansvar må imidlertid balansere. Størstedelen av aktørene i Internett-bransjen vil ha et Internett som er så fritt som mulig, uten offentlig kontroll. Utgangspunktet er imidlertid klart; det som er straffbart på papir og i oppførsel ellers, er også straffbart på Internett, sier Per Morten Hoff.

Rådet er sammensatt av representanter fra tilknytningsleverandører, innholdsleverandører og Internett-operatører. I tillegg har rådet juridisk ekspertise som har erfaring med spørsmål knyttet til ytringsfrihet, opphavsrett og ærekrenkelser. Rådets mandat vil bli nærmere fastlagt av rådet selv, men det vil bli bygd etter samme lest som Pressens Faglige Utvalg (PFU). Rådet vil være et klageorgan og bidra til klarere kjøreregler på Internett. Reglene har ikke som formål å tre i stedet for etablerte tilsyns- og klageordninger.

Elektronisk høringsuttalelser sendes til hoff@kdl.no. Høringsutkastet og høringsuttalelser finnes på Internet-adressen http://www.sol.no/kdl.

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler