Ti år med Lubinus Interplanta hofteproteser

Frøen JF, Lund-Larsen F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fylkessjukehuset i Lærdal har som eneste sykehus i Norge benyttet hofteprotesen Lubinus Interplanta, 332 pasienter fikk slik protese i tiårsperioden 1987-96. Som kvalitetssikring har vi gjennomført beregning av proteseoverlevelse, spørreundersøkelse blant pasientene, og klinisk etterkontroll med røntgen av pasienter med de mest symptomgivende hofter.

Beregnet proteseoverlevelse for Lubinus Interplanta mht. aseptisk løsning er i materialet 99,6% etter fem, og 98,7% etter ti år. Total reoperasjonsrate er på 0,7% etter fem, og 1,6% etter ti år. Spørreundersøkelse blant opererte pasienter viser en betydelig bedring i livskvalitet og funksjonsnivå ett til ti år etter operasjon. Ved hjelp av Dawsons standardiserte spørreskjema viser vi at våre operasjonskriterier og kliniske resultater er sammenliknbare med andres. Etterundersøkelsen av den mest subjektivt plagede femdel (18%) av pasientene lyktes i å fange opp samtlige kjente havarerte hofteproteser, men avslørte ingen signifikante mørketall i forhold til Nasjonalt Register for Leddproteser.

På tross av gode resultater anbefales endringer i rutiner og materialvalg.

Anbefalte artikler