Integrert biologi - fremtidens biomedisinske vitenskap

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Integrert biologi er den delen av biologien som handler om hvordan strukturer og mekanismer er regulert og samordnet ien integrert organisme, slik at organismen manifesterer seg som et funksjonelt hele og kan tilpasse seg forandringer iytre og indre forhold. Typiske eksempler på integrert biologi er regulering av blodtrykk, saltsyresekresjon iventrikkelen og metabolisme.

  Utviklingen i molekylærbiologi gir oss etter hvert en mer presis forståelse av det fysisk-kjemiske grunnlaget forenkeltmekanismene i biologiske prosesser.

  Den gir oss ikke bare metoder til å avsløre arvelige årsaksfaktorer og hjelp til sikrere diagnostikk og etter hvertbedre behandling, men bør også gi oss økt biologisk innsikt og forståelse. Den konseptuelle utviklingen vil trolig pålengre sikt bli viktigere enn den metodiske. Etter hvert som det menneskelige genom blir kartlagt, og alle viktigegenprodukter blir identifisert, vil de vitenskapelige muligheter ligge i å forklare genproduktenes funksjonellebetydning i den integrerte organisme.

  Klinisk medisin vil være en viktig del av denne vitenskapelige utviklingen. Klinisk observasjon av personer medarvelige defekter eller varianter vil kunne fortelle noe både om genproduktets betydning for kroppen som helhet og omhvordan kroppen tilpasser seg defekten/varianten.

  Det er nå viktig at klinikerne ikke blir fremmedgjort i forhold til den basalmedisinske utvikling: Molekylærbiologiog genteknologi virker som komplekse felter, fulle av uforståelige termer. Bare dersom de bringes inn i en funksjonellsammenheng, vil de kunne bli interessante og forståelige for klinikere.

  Det må være et mål at medisinsk praksis blir mest mulig rasjonell, dvs. bygger på innsikt og forståelse, ikke barepå erfaring. Da er det viktig at klinikeren ikke blir for distansert i forhold til den vitenskapelige utviklingen somvi nå kan forutse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media