Yrkesrelatert sykdom i et flyselskap

Lie A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Bedriftshelsetjenesten i SAS har i perioden 1.1. 1985-30.6. 1996 registrert 617 tilfeller av yrkesrelatert sykdom blant i gjennomsnitt 4 400 ansatte.

De første årene ble alle tilfeller av yrkesrelatert sykdom som vi antok kunne bli godkjent av Rikstrygdeverket meldt til Arbeidstilsynet og trygdemyndighetene. Fra 1.12. 1991 begynte vi i tillegg å melde alle andre typer av yrkesrelatert sykdom i et bedriftsinternt system, såkalt Internmelding yrkessykdom.

I artikkelen redegjør vi for meldesystemet og erfaringene vi har til nå. Omtrent tre firedeler av sykdommene som meldes er muskel- og skjelettplager. Denne typen yrkesrelaterte plager kan med fordel registreres internt i bedriften og dokumenteres i bedriftenes internkontrollsystem og avviksbehandles der, for det er i bedriftene denne typen yrkesrelatert sykdom må forebygges.

Årlig meldes det i Norge inn mellom 2000 og 3000 yrkessykdommer til Arbeidstilsynet. Våre tall kan tyde på at bare 3-4% av sykdommene blir meldt, og at det i særlig grad er de sykdommene som Rikstrygdeverket ikke godkjenner (muskel- og skjelettplager, stress- og utbrenthetssyndromer mv.) som blir underrapportert.

Nordiske tall fra perioden 1990-92 tyder på at underrapporteringen i Norge er større enn i Sverige, Danmark og Finland.

Anbefalte artikler