Yrkesrelatert sykdom i et flyselskap

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bedriftshelsetjenesten i SAS har i perioden 1.1. 1985-30.6. 1996 registrert 617 tilfeller av yrkesrelatert sykdom blanti gjennomsnitt 4 400 ansatte.

  De første årene ble alle tilfeller av yrkesrelatert sykdom som vi antok kunne bli godkjent av Rikstrygdeverket meldttil Arbeidstilsynet og trygdemyndighetene. Fra 1.12. 1991 begynte vi i tillegg å melde alle andre typer avyrkesrelatert sykdom i et bedriftsinternt system, såkalt Internmelding yrkessykdom.

  I artikkelen redegjør vi for meldesystemet og erfaringene vi har til nå. Omtrent tre firedeler av sykdommene sommeldes er muskel- og skjelettplager. Denne typen yrkesrelaterte plager kan med fordel registreres internt i bedriftenog dokumenteres i bedriftenes internkontrollsystem og avviksbehandles der, for det er i bedriftene denne typenyrkesrelatert sykdom må forebygges.

  Årlig meldes det i Norge inn mellom 2000 og 3000 yrkessykdommer til Arbeidstilsynet. Våre tall kan tyde på at bare3-4% av sykdommene blir meldt, og at det i særlig grad er de sykdommene som Rikstrygdeverket ikke godkjenner (muskel-og skjelettplager, stress- og utbrenthetssyndromer mv.) som blir underrapportert.

  Nordiske tall fra perioden 1990-92 tyder på at underrapporteringen i Norge er større enn i Sverige, Danmark ogFinland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media