Regionale helseplaner - endring eller bare prosess?

Haavik TK Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Regionalt samarbeid i helsevesenet har vært fremholdt som et statlig mål i mange år. I forbindelse med at de regionale helseutvalg fikk i oppgave å utforme regionale helseplaner ble behovet for funksjonsdeling mellom sykehusene understreket. Stiftelse for helsetjenesteforskning har fulgt arbeidet med regionale helseplaner i 1996-97. Et hovedsiktemål med oppfølgingen har vært å se i hvilken grad det statlig uttalte mål om funksjonsdeling ble nådd.

Selv om resultatet så langt må bedømmes som heller beskjedent, synes det fortsatt mulig å få regional funksjonsdeling. Det betinger imidlertid en sterkere statlig styring av prosessen. Regionene må ha lik forståelse av statens målsetting, og staten må følge planprosessen for å sikre at kravene til planarbeidet holdes. Betydningen av regionenes forskjellige arbeidsmåter bør drøftes.

Anbefalte artikler