Protokoll

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om fylkeskommunal avtalepraksis forlegespesialister.

  Tabell
  § 1 Formål og virkeområde
  1.1 Fylkeskommunen har ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Fylkeskommunal avtalepraksis forlegespesialister er en del av fylkeskommunens spesialisthelsetjeneste, og organiseres i samsvar med vedtattefylkeskommunale/regionale planer for spesialisthelsetjenesten.
  1.2 Denne avtalen regulerer vilkår og rammebetingelser for drift av fylkeskommunal avtalepraksis forlegespesialister etter gjeldende lovverk. Avtalen og partenes forslag til individuell avtale gjelder som grunnlag forinngåelse av individuell avtale mellom legen og fylkeskommunen.
  § 2 Kunngjøring, tilbud og individuell avtale
  2.1 Ny og/eller ledig avtalehjemmel som fylkeskommunen ønsker videreført skal kunngjøres med minst treukers søknadsfrist. Kunngjøring bør dekke hele landet. Forpliktelser knyttet til avtalehjemmelen, skal fremgå avkunngjøringen.
  2.2 Fylkeskommunen fastsetter hvem som tilbys avtalehjemmel. Uttalelse fra legenes tillitsvalgte skalforeligge før fylkeskommunen fatter sin beslutning.
  2.3 Individuell avtale inngås snarest mulig. Dersom fylkeskommunens tilbud om individuell avtale ikkeaksepteres innen to måneder etter at tilbud etter punkt 2.2 er sendt, kan fylkeskommunen trekke sitt tilbud tilbake ogbehandle saken på nytt.
  2.4 Ved overdragelse skal prisen mellom overdragende og overtakende lege omfatte verdien av inventar ogutstyr etter takst. Leger som har drevet praksisen mer enn tre år har dessuten rett til godtgjøring for opparbeidetpraksis med inntil 20% av gjennomsnittlig trygderefusjon og driftstilskudd de tre siste år. Overgangsregel vedberegning av godtgjøring for opparbeidet praksis: For legespesialister som har hatt avtaleløs virksomhet med refusjonsom hovederverv, og som får tilbud om ny avtalehjemmel som en direkte konsekvens av Ot.prp. nr. 47 (1996-97), beregnestrygderefusjonen i gjennomsnitt de tre siste år, samt gjennomsnittlig årlig driftstilskudd siden avtalen bleinngått.
  2.5 Blir overdragende og overtakende lege ikke enige om prisen innen en måned etter at tilbud etter punkt2.2 er sendt, fastsettes denne av nemnd. Dersom legene ikke blir enige om annet, sammensettes denne i henhold til§ 9.
  § 3 Inndragning av praksis
  3.1 Dersom fylkeskommunen ønsker å inndra en avtalehjemmel, plikter fylkeskommunen å dekke etter takst detdokumenterte tap som legen lider ved ikke å kunne selge inventar og utstyr. I tillegg godtgjøres legen etter punkt 2.4,annen setning dersom vilkårene er oppfylt. Tvist om prisen ved slik inndraging løses i henhold til § 9.

  Det ytes ingen godtgjøring for opparbeidet praksis ved utløp av tidsbegrenset avtalehjemmel.

  Inndragning av besatt avtalehjemmel krever en saklig begrunnelse. Ved inndragning av besatt avtalehjemmel igruppepraksis skal uttalelse fra de øvrige leger i praksisen foreligge før saken endelig behandles.

  3.2 Iverksetting av inndragning av besatt avtalehjemmel krever oppsigelse av den individuelle avtalen medde regler og frister som følger av § 8.
  3.3 Flytting av praksissted ved ledighet kan defineres som inndragning etter punkt 3.1, første ledd,dersom flytting medfører at praksisen ikke kan videreføres etter flyttingen.
  § 4 Lokalisering og flytting
  4.1 Fylkeskommunen fastsetter hvor ny og ledig avtalepraksis skal lokaliseres.

  For besatte avtalehjemler må den individuelle avtalen revideres for å endre lokalisering, med mindre praksiseninndras etter § 3.

  Endret lokalisering av praksis - for legespesialister som har hatt avtaleløs virksomhet med refusjon somhovederverv, og som får tilbud om ny avtalehjemmel som en direkte konsekvens av Ot.prp. nr. 47 (1996-97) - kreverenighet.

  4.2 Fylkeskommunen kan bl.a. sette som vilkår for nye avtalehjemler at praksisen skal drives fra flere ennett kontor/kontorsted, og at kontorstedet kan ligge i en annen fylkeskommune dersom fylkeskommunen vedtargeografisk/regionalt samarbeid.

  Praksisen skal drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelig for funksjonshemmede.

  4.3 Flytting av praksis etter legen(e)s ønske kan ikke skje uten fylkeskommunens samtykke.

  Fylkeskommunen bør ikke nekte samtykke når flytting er uten konsekvenser for den geografiske fordeling avspesialister i vedkommende fag.

  § 5 Fylkeskommunens plikter
  5.1 Fylkeskommunen skal holde legenes tillitsvalgte orientert om fylkeskommunale/regionale planer o.l. avbetydning for drift av avtalepraksis.
  5.2 Fylkeskommunen yter driftstilskudd til legen etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter ogavtaler. Se spesielt § 7 her.
  § 6 Legens plikter
  6.1 Legen foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling etter de prioriteringer og henvisningsordningersom fylkeskommunen fastsetter for å oppfylle sine nasjonale forpliktelser mv., jf. § 1. Det samme gjelder røntgen-og laboratorietjenester, med mindre kvalitets- og kapasitetshensyn tilsier noe annet. Eventuelle forpliktelser tilopplæring og veiledning av helsepersonell for fylkeskommunen i egen praksis, må fremgå av den individuelleavtalen.
  6.2 Fylkeskommunen kan kreve at legen installerer og bruker systemer for pasientdata/pasientadministrasjonsom gjør det mulig for fylkeskommunen å vurdere, kontrollere og planlegge mv. den samledespesialisthelsetjenesten.
  6.3 Legen skal avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk. Slike data skal kunne omfatte diagnose,konsultasjonstidspunkt, samt pasientens alder, kjønn, bostedskommune, ventetider o.l.
  6.4 Legen skal på begrunnet forespørsel informere fylkeskommunen om andre avtalehjemler, arbeidsforhold,oppdrag o.l. som legen har påtatt/påtar seg som lege.
  6.5 Legen kan ved inngåelse av individuell avtale om spesialistpraksis tilpliktes fylkeskommunaldeltidsstilling med inntil åtte timer per uke. Stillingens arbeids- og ansvarsområde fastsettes av fylkeskommunen, ogskal fremgå av arbeidsavtale. Dette gjelder ikke for legespesialister som har hatt avtaleløs virksomhet med refusjonsom hovederverv, og som får tilbud om ny avtalehjemmel som en direkte konsekvens av Ot.prp. nr. 47 (1996-97).
  6.6 Lønns- og arbeidsvilkår under arbeidsforhold etter punkt 6.5 reguleres av de til enhver tid gjeldendelover, tariffavtaler, reglementer mv.
  § 7 Driftstilskudd
  7.1 Driftstilskuddsklasse bestemmes etter kriteriene i den til enhver tid gjeldende ASA 4301 og avtalemellom legen og fylkeskommunen. Legen plikter å dokumentere sine kostnader til driften, bl.a. lokaler, teknisk utstyrog hjelpepersonell.
  7.2 Fylkeskommunen fastsetter tid for behandlende virksomhet (avtalehjemmelens omfang) ved etableringen.Det kan ikke avtales mindre enn 1/5 driftstilskudd.
  7.3 Åpningstid fastsettes av fylkeskommunen etter drøftinger.
  7.4 Fullt driftstilskudd forutsetter gjennomsnittlig 37,5 timer per uke i minst 44 uker per år medbehandlende virksomhet, jf. § 6. Fylkeskommunen kan samtykke i at dette fravikes i enkelte år dersom særligegrunner foreligger.
  7.5 Deltidsstillinger i fylkeskommunen utover 12,5 timer per uke medfører forholdsmessig avkorting idriftstilskuddet.
  7.6 Ethvert fravær skal meldes fylkeskommunen. Ved fravær utover åtte uker stoppes driftstilskuddet,likevel slik at driftstilskuddet utbetales sammenhengende inntil 14 dager ved sykdom og svangerskap samt sykdom hosbarn under 12 år i inntil ti dager per år.

  Det betales ikke driftstilskudd for slikt fravær som samlet overstiger 90 kalenderdager i et kalenderår.

  Delvis fravær medfører forholdsmessig trekk i driftstilskudd.

  7.7 Tidspunkt for fravær (maksimalt åtte uker, herunder ferie) skal meddeles fylkeskommunen i god tid.Ferieliste settes opp etter drøftinger med legenes tillitsvalgte. Legens ønske skal tillegges betydelig vekt. Tidspunktfor ferie fastsettes endelig av fylkeskommunen for å sikre nødvendig spesialistkapasitet i ferieperioden.
  7.8 Fravær utover åtte uker per år krever fylkeskommunens samtykke. Fylkeskommunen yter ikke særskiltdriftstilskudd ved inntak av vikar.
  7.9 Driftstilskudd utbetales med 1/12 hver måned.
  7.10 Driftstilskudd etter ovenstående regler forutsetter at legen bærer alle kostnader ved praksisen.
  7.11 Legen kan ikke kreve egenandeler utover det som er fastsatt av staten.
  § 8 Varighet og oppsigelse av individuelle avtaler om spesialistpraksis
  8.1 Individuell avtale om spesialistpraksis kan inngås med og uten tidsbegrensning. Varighet må fremgå avutlysningen. Individuelle avtaler som inngås som en direkte konsekvens av Ot.prp. nr. 47 (1996-97) kan ikke inngås medtidsbegrensning.
  8.2 Oppsigelse av den individuelle avtalen kan fra legens side finne sted med minimum seks månedersvarselsfrist og fra fylkeskommunens side med minimum 12 måneders varselsfrist.
  8.3 Ved vesentlig mislighold av den individuelle avtalen, herunder utilbørlig fremferd, kan fylkeskommunenheve den individuelle avtalen med øyeblikkelig virkning.
  8.4 Den individuelle avtalen opphører når legen fyller 70 år.
  8.5 Den individuelle avtalen opphører når legen ikke lenger har nødvendig autorisasjon og/ellerspesialistgodkjenning. Når legens autorisasjon og/eller spesialistgodkjenning er suspendert, kan legen ta innkvalifisert vikar inntil saken er avgjort av helsemyndighetene.
  8.6 Den individuelle avtalen kan fra begge parters side kreves revidert hvert år Endringer i denindividuelle avtalen, f.eks. knyttet til intensivert pasientbehandling, for tidsperioder under tre måneder, kan avtalesved behov.
  8.7 Under oppsigelsestiden/avvikling av avtalepraksis plikter partene å samarbeide om avviklingen slik atpasienter ikke blir skadelidende i denne perioden.
  § 9 Tvister
  9.1 Tvist om forståelsen av en inngått individuell avtale om avtalepraksis søkes løst ved forhandlingermellom fylkeskommunen og den enkelte lege. Dersom disse ikke kommer til enighet, kan saken søkes løst ved forhandlingermellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten bringes innfor voldgift etter bestemmelsene i lov av 13. august 1915 nr. 6, kap. 32. Hver av partene oppnevner en representant ivoldgiftsretten, og disse oppnevner i fellesskap en tredje person som formann. Oppnås ikke enighet om formann,oppnevnes denne av by- eller herredsrettens formann.
  § 10 Individuell avtale
  10.1 Partene er enige om å anbefale vedlagte utkast til individuell (personlig) avtale.
  § 11 Varighet
  11.1 Denne overenskomst gjelder fra og med 1.7. 1998 til og med 30.6. 2000. Den forlenges automatisk forett år om gangen dersom ingen av partene sier den opp til opphør i rekommandert brev med minst seks månedersvarsel.
  11.2 Ved tvist om forståelse og regulering av denne avtale skal tvisten søkes løst gjennom forhandlingermellom partene.
  11.3 Løses ikke tvisten ved forhandlinger, skal den søkes løst ved voldgift etter bestemmelsene i lov av13. august 1915 nr. 6, kap. 32.
  11.4 Hver av partene oppnevner en representant i voldgiftsretten, og disse oppnevner i fellesskap en tredjeperson som formann. Oppnås ikke enighet om formann, oppnevnes denne av byrettsjustitiarius i Oslo.
  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media