Nettopp Internett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no  kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Yngre legers forening med hjemmeside på Internett

  Yngre legers forening (Ylf) er den femte i rekken av Legeforeningens sju yrkesforeninger som har fått egenhjemmeside (http://www.legeforeningen.no/yf/ylf/index.htm). Fra før aver Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS), Norsk arbeidsmedisinskforening (Namf), og Offentlige legers landsforening (OLL) representert på nettet. De finnes på Legeforeningensførsteside () underYrkesforeninger.

  På Ylfs side finnes opplysninger om hvordan man kan komme i kontakt med styret (med oversikt over fylkeskontorer) ogde ansatte ved Ylfs kontor, og det er lenker til Akademikerne, Turnusrådet og Yngre legers forening i de nordiskelandene. Ellers er det henvist til Legeforeningens avtalesamling og særavtalene for underordnede sykehusleger.

  Et positivt innslag er "Spørrekassa" med spørsmål og svar om temaene forskjøvet arbeidstid, arbeidsavtaler,pappapermisjon, reglene om rett til omsorgspenger og vakansvakter og fri etter vakt. Det er også utarbeidet korteorienteringer bl.a. om emner som:

  • Tid til faglig fordypning
  • Språket i tariffoppgjøret - er du kjent med de begreper som brukes?
  • Kort om forhandlinger og tvister
  • Retningslinjer for rangering av søkere til assistentlege II-stillinger uten fortrinnsrett
  • Svangerskap og fødsel

  Dette er temaer som tidligere er kommentert i Ylf-Forum. Ylf har også lagt ut sitt prinsipp- og arbeidsprogram,Yngre legers forenings lover og Instruks for valg av representanter med vararepresentanter i Ylfs landsråd, samt valgav hovedtillitsvalgte for underordnede leger ved sykehusene.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Nyttig stoff om spesialitetene

  Nytt under Legeforeningens hjemmeside er en fortegnelse over spesialitetskomiteene (http://www.legeforeningen.no/speskom/main.htm) medoversikt over medlemmene, spesialistreglene og målbeskrivelsene for hver enkelt av Legeforeningens 42 spesialiteter.Målbeskrivelsene er tidligere utgitt i hefteform, men finnes nå også i fulltekstversjon på nettet. Beskrivelsene kandessuten nås under den nye knappen Utdanning på Legeforeningens førsteside. Det er også laget lenke fra omtalen avspesialitetene til de av spesialforeningene som har egen hjemmeside på Internett.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Utredning av norsk helsenett

  I Sosial- og helsedepartementets IT-handlingsplan for 1997-2000, informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste -Mer helse for hver bIT, er det satt konkrete mål for realisering av et enhetlig og sikkert nasjonalthelseinformasjonsnett innen år 2000 (1). Dette er bl.a. gjort på basis av Stortingets vektlegging av behovet for ethelhetlig informasjons- og kommunikasjonssystem for helsevesenet (jf. S.innst.nr. 165 (1994-95) og Stortingsmelding nr.50 (1993-94)). IT-handlingsplanen gir derimot ikke svar på alle spørsmål om hva et slikt informasjonsnett skal være oghvordan det skal realiseres. Disse spørsmålene skulle derfor utredes i løpet av 1997. Utredningsprosjektet er någjennomført, og tre rapporter foreligger fra arbeidet:

  • 1001 nett - Kartlegging av elektroniske informasjonsnett
  • Norsk helsenett - Anbefalinger for realisering fram mot år 2000
  • Noen tekniske og sikkerhetsmessige aspekter vedrørende realisering av et nasjonalt helsenett

  Rapportene ble oversendt Sosial- og helsedepartementet i februar, og anbefalingsrapporten vil bli sendt ut på enbred høring i nærmeste fremtid.

  (Nytt fra Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) - http://www.kith.no/)

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media