Er det en sammenheng mellom kreativitet og stemningslidelser?

Reichborn-Kjennerud T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Forestillingen om en sammenheng mellom kreativitet og galskap går mer enn 2 000 år tilbake i vår kultur. I løpet av de siste ti årene er dette forholdet blitt gjenstand for systematiske vitenskapelige undersøkelser, hovedsakelig med utgangspunkt i skjønnlitterære forfattere. I artikkelen gjennomgås de viktigste empiriske studiene på området. Resultatene indikerer at stemningslidelser generelt, spesielt lidelser i det bipolare spektrum samt relaterte problemer som alkoholisme og selvmord, forekommer hyppigere hos forfattere enn i befolkningen generelt. Stemningslidelser og kreativitet forekommer også hyppigere hos nære slektninger av forfattere enn hos slektninger av tilsvarende kontrollgrupper. Mulige årsaksmessige sammenhenger mellom kreativitet og stemningslidelser diskuteres. De kliniske implikasjoner av en slik forbindelse, spesielt med henblikk på behandling, drøftes.

Anbefalte artikler