Spesialforeningene og deres virke

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Våre medlemmers faglige interesser ivaretas først og fremst av våre 56 spesialforeninger, når vi ser bort fra de treprimærmedisinske fag som er samlet i yrkesforeningene Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Offentlige legerslandsforening (OLL) og Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf). Spesialforeningene varierer i størrelse fra en litenhåndfull til ca. 1000 medlemmer. Mange leger er medlemmer i flere spesialforeninger.

  I henhold til §14 i Legeforeningens lover er spesialforeningene rådgivende for Legeforeningens sentrale ledelse,både avdelingsstyrene, sentralstyret og landsstyret. De har også møterett i disse organer når viktige saker som berørerderes faglige interesser behandles. Spesialforeningene kan også uttale seg utad i saker som vedrører faglige spørsmålså lenge innholdet i den utadrettede virksomhet ikke står i motsetning til lover, regler og bindende vedtak i Dennorske lægeforening.

  Den formelle tilknytning til Legeforeningens sentrale organer utøves av spesialforeningenes fellesutvalg som tilsammen velger ti representanter til landsstyret.

  Spesialforeningene er hjørnesteinen for de faglige interesser innen hvert område, og ivaretar fagutvikling ogkvalitetssikring. Dessuten utgår spesialitetskomiteene fra spesialforeningene. Disse har en helt sentral rolle iLegeforeningens arbeid med spesialistutdanning og spesialistgodkjenning. Den dugnadsinnsats disse medlemmene gjør, erimponerende og den blir lagt merke til langt utenfor Legeforeningens rekker. Blant annet er dette arbeidet omtalt medrespekt og gitt stor honnør i regjeringens og stortingets behandling av spesialistutdanningen.

  Spesialforeningene har også fagpolitiske interesser i alle spørsmål som vedrører deres mulighet for å utvikle ogutøve faget. Mange spesialforeninger arbeider derfor også aktivt innenfor disse områdene. Det blir da ennå viktigere atLegeforeningen sentralt og spesialforeningene har god kontakt slik at Legeforeningen i størst mulig grad taler med énstemme.

  Sentralstyret har tidvis følt at denne kontakten har vært for liten. Vi får også klare tilbakemeldinger fraspesialforeningene om at de ofte føler seg lite hørt og til dels tilsidesatt. Legeforeningen har gode rutiner i å sendesaker vi skal uttale oss om eller behandle på høring til spesialforeninger, spesialitetskomiteer og yrkesforeninger.Høringssvarene viser et imponerende engasjement. Når det gjelder landsstyrets saker, følger en oppsummering av hverenkelt høringsinstans' synspunkter. Til saker som sluttbehandles i sentralstyret følger høringsuttalelsene uavkortet.De synspunkter som kommer frem blir derfor tatt med i den videre saksbehandling.

  Når spesialforeningene likevel kan sitte igjen med et inntrykk av at de ikke blir hørt, kan dette henge sammen medat sluttbehandlingen skjer i fora hvor de aller fleste spesialforeninger ikke er direkte representert. Sentralstyretvil derfor legge vekt på at høringsinstanser får bedre tilbakemelding på utfallet av saksbehandlingen, og på en slikmåte at det også fremgår hvorfor Legeforeningens sentrale organer noen ganger treffer vedtak i strid med enkeltehøringsuttalelsers syn.

  For å bedre kommunikasjonen og kontakten mellom Legeforeningen sentralt og spesialforeningene arbeides det nå med etforslag om å opprette et fellessekretariat for spesialforeningene, lokalisert i Legenes hus. Et slikt sekretariat vilførst og fremst ha som oppgave å yte hjelp til spesialforeningenes styrer, men vil også bli et samlepunkt med oversiktover de forskjellige spesialforeningers arbeid, med de muligheter for samarbeid som ligger i dette. Det skal hellerikke legges skjul på at Legeforeningen ser et fellessekretariat som et tilbud som kan gjøre spesialforeningene meruavhengige av utenforstående parter.

  Norsk kirurgisk forening har på sitt siste årsmøte besluttet å omorganisere seg og fornye sitt formål til å innehaen paraplyfunksjon for alle spesialforeninger innen de kirurgiske fag. Hensikten er først og fremst å samordne altarbeid som for eksempel berører spesialistutdanning, hvor de naturlig overlapper hverandre. De legger heller ikke skjulpå at de ved å fremtre samlet ønsker å få større innflytelse. Dette initiativet hilses velkommen. Hvis de kirurgiskemiljøer kan samles om ett felles synspunkt i viktige fagpolitiske spørsmål, er det åpenbart at dette synspunkt vil fåstørre innflytelse i Legeforeningen, men det vil også gi Legeforeningens standpunkter større tyngde utad.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media