Bruk av antipsykotiske legemidler i en langtidsinstitusjon

Wyller TB, Engebråten O Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Antipsykotiske legemidler (neuroleptika) er indisert ved psykoser, men brukes ofte på uklar indikasjon hos ikke-psykotiske pasienter, særlig pasienter med avvikende atferd. Midlene kan medføre alvorlige bivirkninger, og bruken bør derfor begrenses til tilfeller der det foreligger en klar indikasjon, og da i laveste effektive dose. Gjennom en toårs intervensjonsperiode studerte vi effekten av å innføre kliniske retningslinjer for bruk av antipsykotiske legemidler i et spesialsykehjem for døve med tilleggshandikap. Vi fant en reduksjon i antall beboere som brukte antipsykotika (fra 32 til 26 av 54 beboere, p = 0,03), og i dose per bruker (fra median 2,4 mg til 1,7 mg haloperidolekvivalenter, p = 0,05). Antall brukere av depotpreparater og antall ulike antipsykotiske legemidler per bruker ble også redusert. Vi antar at det ved mange langtidsinstitusjoner er et potensial for å redusere bruken av antipsykotiske legemidler.

Anbefalte artikler