Alle norske leger på nettet i år 2000?

Artikkel

Nettopp Internett retter oppmerksomheten mot noen av mulighetene Internett byr på. Vi oppfordrer lesere som vil dele sine brukererfaringer og spennende Internett-adresser om å ta kontakt med nettredaksjonen.

Adresse: Nettredaksjonen, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon 23 10 90 00, eller e-post til:
grete.strand@legeforeningen.no
kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Mens det ved årsskiftet 1996-97 var to av fem leger som hadde tilgang til Internett var det ett år senere tre av fem. Fortsetter denne trenden vil alle leger være på nettet ved årtusenskiftet.

Ved årsskiftet 1997-98 svarte ca. 1000 leger i Forskningsinstituttets referansepanel på spørsmål om bruk av e-post og Internett. 60% av legene hadde tilgang til Internett, 21% på kontoret, 25% og hjemme, og 14% begge steder. I de forskjellige spesialitetsgruppene varierte denne andelen fra 49% av psykiaterne til 70% av kirurgene. Det var ingen signifikant kjønnsforskjell.

Halvparten av legene med tilgang til Internett (35% av alle) benytter e-post til faglig oppdatering eller i annen yrkesmessig sammenheng (42% av kvinnene og 53% av mennene). Mellom spesialitetsgruppene varierer denne andelen fra 41% for psykiatere til 68% for samfunnsmedisinere.

56% av de med tilgang til Internett (38% av alle) benyttet world wide web (www) til faglig oppdatering (61% av mennene og 40% av kvinnene).

233 leger svarte på et spørsmål om hvor lang tid de bruker til medisinsk-faglig oppdatering ved hjelp av Internett. Her varierte svarene fra fem minutter til ti timer i uken, med median tid på én time og gjennomsnitt på halvannen time. Det var ingen forskjell mellom kjønn eller spesialitetsgrupper.

513 av legene med tilgang til Internett svarte på et spørsmål der de skulle angi på en skala fra 1 (meget liten) til 5 (meget stor) hvordan de vurderte sin nytte av Internett til faglig oppdatering og i yrkesmessig sammenheng. 38% svarte meget liten og 8% meget stor, med gjennomsnitt på 2,3 og median 2,1.

Ett år tidligere fikk også referansepanelet spørsmålet Har du tilgang til Internett? Da oppgav 38% av legene at de hadde tilgang til Internett-tjenester (1). Andelen leger med slik tilgang har altså i løpet av ett år økt fra 38% til 60% prosent. Av nykommerne har 38% fått tilgang på kontoret, 48% hjemme, og 14% begge steder. Det er altså tilgang hjemme som øker mest. Dersom økningen fortsetter i samme tempo vil alle leger ha tilgang til Internett i år 2000.

- Olaf Gjerløw Aasland,
Legeforeningens forskningsinstitutt

Anbefalte artikler