Alle norske leger på nettet i år 2000?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nettopp Internett retter oppmerksomheten mot noen av mulighetene Internett byr på. Vioppfordrer lesere som vil dele sine brukererfaringer og spennende Internett-adresser om å ta kontakt mednettredaksjonen.

  Adresse: Nettredaksjonen, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107Oslo. Telefon 23 10 90 00, eller e-post til:
  grete.strand@legeforeningen.no
  kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Mens det ved årsskiftet 1996-97 var to av fem leger som hadde tilgang til Internett var detett år senere tre av fem. Fortsetter denne trenden vil alle leger være på nettet vedårtusenskiftet.

  Ved årsskiftet 1997-98 svarte ca. 1000 leger i Forskningsinstituttets referansepanel på spørsmål ombruk av e-post og Internett. 60% av legene hadde tilgang til Internett, 21% på kontoret, 25% og hjemme, og 14% beggesteder. I de forskjellige spesialitetsgruppene varierte denne andelen fra 49% av psykiaterne til 70% av kirurgene. Detvar ingen signifikant kjønnsforskjell.

  Halvparten av legene med tilgang til Internett (35% av alle) benytter e-post til faglig oppdateringeller i annen yrkesmessig sammenheng (42% av kvinnene og 53% av mennene). Mellom spesialitetsgruppene varierer denneandelen fra 41% for psykiatere til 68% for samfunnsmedisinere.

  56% av de med tilgang til Internett (38% av alle) benyttet world wide web (www) til fagligoppdatering (61% av mennene og 40% av kvinnene).

  233 leger svarte på et spørsmål om hvor lang tid de bruker til medisinsk-faglig oppdatering vedhjelp av Internett. Her varierte svarene fra fem minutter til ti timer i uken, med median tid på én time oggjennomsnitt på halvannen time. Det var ingen forskjell mellom kjønn eller spesialitetsgrupper.

  513 av legene med tilgang til Internett svarte på et spørsmål der de skulle angi på en skala fra 1(meget liten) til 5 (meget stor) hvordan de vurderte sin nytte av Internett til faglig oppdatering og i yrkesmessigsammenheng. 38% svarte meget liten og 8% meget stor, med gjennomsnitt på 2,3 og median 2,1.

  Ett år tidligere fikk også referansepanelet spørsmålet Har du tilgang til Internett? Da oppgav 38%av legene at de hadde tilgang til Internett-tjenester (1). Andelen leger med slik tilgang har altså i løpet av ett årøkt fra 38% til 60% prosent. Av nykommerne har 38% fått tilgang på kontoret, 48% hjemme, og 14% begge steder. Det eraltså tilgang hjemme som øker mest. Dersom økningen fortsetter i samme tempo vil alle leger ha tilgang til Internett iår 2000.

  - Olaf Gjerløw Aasland,
  Legeforeningens forskningsinstitutt

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media