Vurdering av begrepet DAMP - deficits in attention, motor control and perception

Lindback T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Personer som arbeider i skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, vil være kjent med at det i Norden arbeides for at begrepet deficits in attention, motor control and perception (DAMP), skal erstatte det gamle begrepet minimal brain dysfunction (MBD). Forfatteren foretar her en vurdering av DAMP-begrepet ved å se nærmere på hvordan det har utviklet seg over tid. DAMP representerer en videreføring av et foreldet begrep, MBD, ogdet konkluderes med at dette begre-pet neppe kommer til å erstatte internasjonalt anerkjente begreper som oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitetslidelse (AD/HD) eller hyperkinetiske forstyrrelser.

Anbefalte artikler