Har fysisk trening på arbeidsplassen effekt på sykefravær?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med dette arbeidet er å gi en systematisk oversikt over de siste 15 års forskning på effekten av trening påarbeidsplassen på sykefraværet.

  Vi søkte i databasene Medline og Spri-line samt i referanselister etter relevante artikler. Eksperter ble kontaktetom informasjon som kunne belyse problemstillingen. Denne artikkelen inkluderer randomiserte eller kontrollerte forsøkhvor man studerte hvordan sykefraværet hos arbeidstakere som fikk fysisk trening på arbeidsplassen, ble påvirket.

  Vi fant fire undersøkelser. Ingen av undersøkelsene viste klar sammenheng mellom fysisk trening på arbeidsplassen ognedgang i sykefraværet. Det er en svakhet ved undersøkelsene at sykefraværet ble målt før treningseffekt kunneforventes. Det begrenser generaliserbarheten at undersøkelsene bare inkluderte deltakere som meldte seg frivillig.Undersøkelsene indikerer at for å oppnå nedgang i sykefraværet må fysisk trening enten rette seg mot grupper medspesielle behov, eller være en del av en mer helhetlig forebyggingsstrategi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media