Fysioterapipraksis - undersøkelse og deltakelse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Muskel- og skjelettlidelser øker i antall og omfang, de er ressurskrevende og omdiskuterte. Hvordan blir personer medslike lidelser møtt, undersøkt og forstått?

  Artikkelen er basert på en studie av førstegangsmøter i fysioterapipraksis. Videoopptak og direkte observasjon, samtintervju er benyttet. Ett møte beskrives og analyseres inngående.

  Analysen viser at samtalen har stor plass, og at innhenting av kroppslig og verbal informasjon går over i hverandreog sammenholdes. Terapeuten legger vekt på forholdet mellom generelle og lokale kroppslige funn, og hun er orientertmot kroppen som uttrykksfelt. Terapeuten anerkjenner pasienten kroppslig og verbalt, og derigjennom stimulerespasientens deltakelse. Det etableres et felles grunnlag for videre samarbeid.

  Funnene aktualiserer behovet for videre analyser av faktisk praksis og de underliggende antakelser den er basert på.Mikrostudier av kliniske møter kan lære oss mer om forholdet mellom diagnostikk og betingelser for pasientersdeltakelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media