Godt nytt år - med et felles helsevesen på offensiven

Aarseth HP Om forfatteren
Artikkel


Valgene i Legeforeningen før jul har lagt en rekke nye kort. Vi har fått nye hovedtillitsvalgte, nye folk i yrkesforeninger og fylkesavdelingers styrer og nye representanter i sentralstyret. Mitt første nyttårsønske vil være at de nye styrene raskt vil komme i funksjon med godt konstruktivt samarbeid.

Det nye sentralstyret vil begynne sitt arbeid umiddelbart. På dagsordenen står et tre dagers arbeidsmøte hvor vi vil legge opp årets arbeid ut fra de pålegg og signaler det siste landsstyret gav. Senere i vinter vil alle yrkesforeninger og fylkesavdelingers ledere bli orientert om sentralstyrets strategi i et felles møte med sentralstyret. Vårt mål er at alle ledd i organisasjonen skal dra i samme retning.

Gjennom mediene har man fått inntrykk av at Akademikerne, og derved Legeforeningen, vil ha vansker med å komme til forhandlingsbordet ved vårens lønnsoppgjør. Det har også vært hevdet at legene har kommet med harde krav og truer med streik. De av våre medlemmer som synes slike oppslag er foruroligende kan imidlertid ta det med ro. Vi kan ikke se noen fare for at ikke Legeforeningen også i år skal komme til forhandlingsbordet.

Foreløpig har ikke Legeforeningens sentrale organer behandlet de krav vi skal fremme, ryktene om store krav er derfor noe overdrevet. Selvfølgelig har vi heller ikke truet med streik, men i alle lønnsoppgjør ligger trusselen om streik og lurer. Det er partenes felles ansvar å opptre slik at konflikter unngås. Legeforeningen vil heller ikke i år opptre uforsvarlig.

En av de store oppgavene for Legeforeningen i året som kommer, er den praktiske utformingen av en eventuell fastlegeordning. Sosial- og helsedepartementet har etablert en prosjektgruppe, Stortinget har lagt til grunn at de involverte parter, Legeforeningen inkludert, skal inngå et forpliktende samarbeid for å finne frem til gode løsninger. Legeforeningen vil bruke all den kompetanse våre medlemmer i forskjellige posisjoner sitter inne med i det forestående samarbeidet. Landsstyret har gitt sentralstyret et klart mandat. Departementets plan er at fastlegeordningen skal innføres fra 1.1. 2000. Det ordinære landsstyremøtet vil få en bred orientering og oversikt over ordningen slik den er tenkt gjennomført ved høstens landsstyremøte.

Et annet meget viktig arbeidsområde blir implementeringen av Odelstingsproposisjon nr. 47 (1996-97) Om endringer i lov om folketrygd og konvertering av avtaleløs refusjonsberettiget spesialistpraksis til avtalebasert praksis. Legeforeningen har registrert alle spesialister som ønsker slik konvertering, og det praktiske arbeidet er i full gang i fylkesavdelingens regi. Resultatene vil bli synlige i løpet av de nærmeste månedene. Parallelt med dette vil Legeforeningen fortsette å arbeide med forholdene for offentlige kombispesialister, det vil si leger i faste sykehusstillinger med deltids driftsavtale. Stortinget har sluttet seg til prinsippet om at sykehusleger bør få anledning til å utnytte sykehusets utstyr og lokaler utover normal driftstid, og vi har derfor et godt grunnlag å gå ut fra. Det er også klare signaler fra mange fylkeskommuner om at de ønsker slike ordninger.

Legeforeningen har vært utsatt for en del kritikk i mediene i året som er gått. Noe av kritikken kan ha vært berettiget, noe av kritikken kan skyldes at det har vært lagt ensidig vekt på enkelte sider av foreningens virksomhet og noe av kritikken mangler grunnlag i virkeligheten. Legeforeningen ønsker åpenhet og debatt. Vi må akseptere at andre har synspunkter som kolliderer med våre. La oss ha et felles nyttårsønske: 1998 skal bli det året hvor vårt felles helsevesen er på offensiven. La oss vise omverdenen at legene ikke er problemet, men nøkkelen til løsningene på problemene.

Godt nytt år til alle.

Hans Petter Aarseth
president

Anbefalte artikler