Telefontolk

Karlsen WB, Haabeth A-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I helsevesenet er god kommunikasjon en avgjørende forutsetning for god informasjon, diagnostikk og behandling. Når helsearbeideren og pasienten ikke har felles språk, er man avhengig av en tolk. Unntatt i de store byene er de fremmedspråklige miljøene ofte små, og sjansen for at pasient og tolk kjenner hverandre er stor. I små lokalsamfunn er det få profesjonelle tolker tilgjengelig. Med bruk av telefontolk kan det på disse stedene gis et tilnærmet like godt tolketilbud som i mer sentrale strøk. Med tolk til stede blir retten og muligheten til å være anonym som pasient betydelig redusert. Ved hjelp av telefontolk kan anonymitet ivaretas ved at tolken ikke trenger vite hvem pasienten er, og omvendt. Vår erfaring tilsier at bruk av telefontolk er et fullgodt alternativ i de fleste situasjoner, og i noen situasjoner faktisk er bedre enn tilstedetolk. Med telefontolk ivaretar man den verbale kommunikasjon, og en del ikke-verbale forstyrrelser unngås. Forutsetningen er en god høyttalende telefon. Tolkenes erfaringer med bruk av telefon er imidlertid ikke udelt positive, og dette krever en videreutvikling av tjenesten.

Anbefalte artikler