Av skade blir man klok...

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjennomgang av avsluttede erstatningssaker er en av mange metoder for analyse av avvik fra normalt forløp vedmedisinsk aktivitet (1). Hensikten med å sette søkelyset på avvik må være å oppnå forbedring, slik Ragnhild Emblem ogmedarbeidere i dette nummer av Tidsskriftet også ønsker (2). Hva kan vi lære av en slik retrospektiv analyse avskadesaker?

  Informasjonsdilemmaet

  Det er betryggende å få vite at kirurgiske inngrep beskrives godt - mindre gledelig at gitt informasjon ikke erdokumentert. Hvordan man i full ærlighet, taktfullt tilpasset situasjonen, skal gjøre pasienten delaktig i avgjørelseruten for stor belastning er et like presserende aktuelt problem i dag som før. Krav om informert samtykke kan føre tiltomme ritualer (3). Det er også vanskelig å forstå hvorfor man ikke skal beskrive den gitte informasjon - det kunnevære til stor hjelp for kolleger og andre medarbeidere i det videre arbeidet. Tilbyr man informasjon på en god måte(4), oppnår man tillit hos de fleste pasienter og pårørende i alle former for møte mellom pasient og lege også imoderne, invasiv medisin.

  Sannhet og rett

  De sakkyndiges rolle er i skjæringspunktet mellom medisinsk sannhet og juridisk rett (5), kirurgisk skjønn ogjuridisk skjønn, som forfatterne uttrykker det. Spenningen oppstår mellom en mer eller mindre holdbarnaturvitenskapelig sannhet og et "flertallsvedtak". Det er avgjørende at medisinere i denne rollen er godt skolert,kjenner virkeligheten i det medisinske miljøet og spillereglene i det juridiske dramaet (6). Nøktern opptreden kanforebygge tragedier.

  Åpenhet og straff

  Avgrensningen mellom erstatningsbetingende skade, kjent komplikasjon, praksisvariasjon og andre hendelser ervanskelig og kan begrense nytten av de innsamlede erfaringene. I et åpent miljø der skadebegrepet er ufarliggjort, ermeldefrekvensen høy og man kan utnytte forbedringspotensialet (7). Det omvendte inntreffer raskt hvis man får mistankeom straffeintensjoner. Slike reaksjoner brukt som byråkratisk ryggdekning er ødeleggende fordi arbeidstakeren alltidskan klare å lure arbeidsgiveren (8).

  Skyld eller risiko

  Den amerikanske jakten på den skyldige har store samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger (9). Det er ikketvil om at objektivt ansvar og minimal anvendelse av tort og svie er å foretrekke. Rettferdigheten er i siste instansat vi og våre pårørende løper den samme risiko når vi blir rammet av sykdom som alle andre pasienter og pårørende(10).

  Emblem og medarbeidere (2) har foretatt en nyttig gjennomgang av et utvalg av kirurgiske klagesaker. Det erbetryggende at sakene til Norsk Pasientskadeerstatning synes å være grundig og saklig behandlet og vurdert. Denviktigste lærdom er at god informasjon er avgjørende for pasientens forventning til en behandling og eventueltopplevelse av et avvik fra optimalt forløp. Her er det rom for forbedring langt utover de kirurgiske spesialiteter.

  Istvan Molnar

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media