Landsstyremøtet 1997 vil styrke tillitsvalgtarbeidet

Aarseth HP Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har nettopp lagt bak seg sitt ordinære årsmøte, og det kan være tid til refleksjon. Jeg vil først få rette en honnør til Hordaland legeforening og til hovedkomiteen for et prikkfritt arrangement i en god atmosfære som la grunnlaget for et vellykket landsstyremøte. Dernest må nevnes fremragende møteledelse som gjorde det mulig å komme gjennom alle saker innen de tidsrammer som var satt. Og sist, men ikke minst, en berømmelse av vårt sekretariat som sørget for at alt fungerte som det skulle. Et landsstyremøte er en stor og komplisert prosess som krever stor og intens innsats fra alle deltakere.

I årets helsepolitiske debatt stilte vi spørsmålet: Hvordan kan legene ta initiativ til å forbedre helsevesenet? Det var mange innlegg med konstruktive synspunkter. Debatten viste at norske leger både evner å se problemene og har vilje til å gjøre noe med dem. Veldig mye avhenger av legerollen og hvordan vi greier å gi den et innhold av faglig kompetanse, samfunnsansvar og legekunst. Med den reformiver vi har for tiden i alle deler av helsevesenet, er det mer enn noen gang nødvendig at legene går inn i prosessen, tar ledelsen og tar ansvaret. Det er nødvendig for oss selv, men det er enda viktigere for pasientene. Skal vi lykkes, kreves det innsats fra våre medlemmer på alle nivåer i helsevesenet, men det krever også en stor organisatorisk innsats fra Legeforeningen sentralt, yrkesforeninger og fylkesavdelinger. Vi skal heller ikke glemme spesialforeningene; de faglige premisser som skal legges til grunn for organiseringen på makroplan må fremstå som konsensus i fagmiljøene.

Landsstyret gav klar beskjed om at de ønsker en enda sterkere satsing i perioden som kommer. Særlig viktig er det å styrke tillitsvalgtapparatet lokalt. Det er dessverre, men også til en viss grad forståelig, vanskelig å rekruttere tillitsvalgte mange steder. Det krever mye arbeid, og man kan umiddelbart sitte igjen med et inntrykk av at man får lite igjen. Men med erfaring fra alle nivåer i tillitsvalgtsystemet vårt, kan jeg forsikre medlemmene om at man får mye igjen for tillitsvalgtarbeid. Både i form av erfaring som kan være meget nyttig i det videre arbeid som lege og gjennom det å knytte nye bekjentskaper og få nye venner fra miljøer utenom de man ferdes i til daglig.

Sentralstyret vedtok i høst en tiltakspakke for å styrke rekrutteringen til tillitsvalgtarbeid. Ved siden av å gjøre opplæringen bedre og mer attraktiv ønsket vi også å bruke midler til stipendier for tillitsvalgte som ønsker å ta lederutdanning. I budsjettforslaget foreslo vi 25 stipendier à 30000 kroner for neste år. Landsstyret sluttet seg til hovedtrekkene i sentralstyrets budsjettforslag, men ønsket ytterligere mulighet for å styrke det lokale tillitsvalgtarbeid, blant annet ved mer bruk av frikjøp av leger. Landsstyret vedtok derfor å heve kontingenten til moderforeningen samt å gi fylkesavdelingene anledning til å ta høyere kontingent enn i dag. Den økte kontingenten skal målrettes mot et styrket tillitsvalgtarbeid. Kontingentøkninger er aldri populære tiltak. Fortsatt er imidlertid kontingenten til Legeforeningen inklusive yrkesforening og fylkesavdeling relativt lav for Legeforeningens medlemmer hvis vi sammenlikner med andre yrkesorganisasjoner.

Penger alene kan ikke gi oss en slagkraftig organisasjon. Til sjuende og sist er det medlemmenes innsats som er vår største ressurs. Nå står vi foran en måned hvor fylkesavdelinger og yrkesforeninger skal ha sine årsmøter. Jeg oppfordrer medlemmene til å delta i disse årsmøtene så sant de har mulighet til det. Delta i debatten og delta i avgjørelsene og valgene. Jo bredere grunnlag våre avgjørelser treffes på, dess sterkere står vi som organisasjon.

På landsstyremøtet ble det etterlyst mer kontakt med Legeforeningens sentrale organisasjon. Et av de tiltakene sentralstyret har gått inn for er at sentrale tillitsvalgte i større grad skal delta på kurs for tillitsvalgte rundt om i landet. Vi ønsker også en bred kontakt med medlemmene både geografisk og yrkesmessig. Det beste grunnlaget for egne meninger skapes gjennom dialog med andre.

Hans Petter Aarseth
president

Anbefalte artikler