Antidepressiver og amming

Håberg M, Matheson I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Post partum-blues forekommer hos 50-80% av barselkvinnene. En liten andel utvikler post partum-depresjon, som av og til vil kreve medikamentell depresjonsbehandling. Det er økende forståelse for at moren ammer barnet sitt i denne situasjonen, forutsatt nøye overvåking av bivirkninger. Vi har gjort en litteraturgjennomgang av undersøkelser av antidepressive midlers overgang i morsmelk og beregnet barnets relative dose via morsmelk. Vi finner at de fleste antidepressiver mangler data fra flerdoseforsøk. De trisykliske antidepressiver som er undersøkt gir en relativ dose i morsmelk på rundt 1% av morens dose per kg. Nortriptylin og eventuelt amitriptylin kan brukes, men doxepin bør trolig unngås. Litium bør ikke brukes i ammeperioden pga. stor relativ dose via morsmelken. Av serotoninreopptakshemmerne er fluoxetin best undersøkt. Fluoxetin bør unngås pga. metabolittens lange halveringstid i barnet og relativt store doser via morsmelk. Av beslektede legemidler synes sertralin og muligens paroxetin å ha liten overgang, men data fra flerdoseforsøk mangler foreløpig for sistnevnte. Det gjelder også moklobemid og mianserin. Ekstrapolering tyder på at den relative dosen i morsmelk for disse er liten. Det er ønskelig med flere observasjonsstudier av barn som ernæres på morsmelk med antidepressiver. Inntil flere data foreligger bør alle barn som ammes av mødre som får antidepressiver, observeres for mulige bivirkninger. Litium, fluoxetin og doxepin bør unngås.

Anbefalte artikler