Du er du og du duger

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da Besten gikk i søndagsskolen, sang de: "Vær forsiktig lille hånd hva du gjør (øye hva du ser, øre hva du hører,osv.), thi Gud Fader over der skuer ned på jorden her..."I dag synger barnebarnet Jon og de andre søndagsskolebarna:"Du er du og du duger... og du passer perfekt i Guds favn."

  To artikler i dette nummer av Tidsskriftet berører det viktige spørsmålet: Hvorfor har leger det ikke så bra, selvom de gjør det bra? (1, 2). Svaret er ikke enkelt, og det kan gis på mange plan. Eksemplet med søndagsskolen, fortellernoe om selvbilde og selvfølelse.

  Grunnlaget for hvordan det skal gå oss i livet, legges i barndommen. En god start vil si at vi får nok av omsorg ogkjærlighet uten å måtte gjøre oss fortjent til det. Mange leger måtte som barn tidlig lære at ros og oppmerksomhet ernoe man må gjøre seg fortjent til. Deres selvfølelse vil alltid komme til å preges av det de får til. Gjennom sittyrkesvalg vil legen prøve å leve opp til foreldreforventningen om å gjøre det godt. Kanskje er yrkesvalget også etforsøk på å gjøre godt igjen tidlige savn og mangler.

  Mange legers personlighet preges av streng samvittighet, utrettelig arbeidsinnsats, behov for ros og kontrollertefølelser. Noe av dette har fått navnet "hjelpersyndromet": En personlighetsforankret mangel på å kunne uttrykke egnefølelser og behov direkte, sammen med en uangripelig og allmektig fasade når det gjelder å hjelpe andre (3).

  Mange av de egenskaper som er omtalt foran, kan henge sammen med lav selvfølelse. Også norske medisinstudenter syneså ha lavere selvfølelse enn en sammenliknbar kontrollgruppe (4). Selvforakt og skamfølelse kan forstyrrelege-pasient-forholdet (5). Alt som kan styrke selvbilde og trivsel blir derfor viktig, både i studietiden og iyrkeslivet.

  Inntil for få tiår siden var det slik for leger flest: Fikk de leve livet om igjen, ville de velge samme yrke. Sliker det ikke lenger. Rett nok rangerer legeyrket på topp i andres øyne (1), og "tilskrives høyere prestisje ennbiskoper, stortingsmenn, banksjefer og advokater", men når en tredel av leger i kommunale samfunnsmedisinske stillingermener at arbeidet ikke er slitet verdt (2), trengs andre forklaringer enn lav selvfølelse. Forfatterne drøfter faktorersom lønnsplassering, arbeidsbelastning, samarbeidsforhold og medbestemmelsesrett.

  I den gamle legerollen var legen både i egne og andres øyne en autoritet som hersket over liv og død. Han måttealltid være tilgjengelig og la legegjerningen gå foran alle andre ønsker og krav. Han visste best, og hans råd oganbefalinger måtte følges både på det individuelle og samfunnsmessige plan. Han gjorde alltid sitt beste, og om detgikk galt iblant, ble han tilgitt. Hvem kunne vel kritisere og klandre en som satte andres ve og vel over eget liv ogegen velferd.

  I dag er legen først og fremst en samfunnsborger på linje med mange andre. Han blir ikke automatisk respektert somen autoritet bare fordi han er lege. "Stadig oftere blir det konflikt mellom legenes virksomhet og samfunnetsprioriteringer. Mens legene tidligere sjelden opplevde at deres råd og anbefalinger ikke ble fulgt opp pga.ressursmangel i offentlig sektor, er dette for enkelte regelen snarere enn unntaket" (6). Trusler om vold, uthenging imassemediene og erstatningskrav er i dag en realitet for mange leger.

  Det er legene selv som må si fra hva de kan være med på. Så rart det kan høres, må legenes og familiens behov fåførsteprioritet (7). Det er i familieliv og fritidssysler mulighetene er størst for å motvirke faren for "utbrenning".Dette gjelder for leger på alle alderstrinn.

  Samværet med ektefelle, barn, barnebarn og venner kan gi både inspirasjon og utfordringer. For yngre leger er slikeprioriteringer naturlig. Den økende andel kvinner som velger legeyrket, borger for at denne tendensen vil forsterkes itiden som kommer. Så får fremtidig forskning gi det vitenskapelige svaret på hva som gjør leger tilfredse oglykkelige.

  Eivind Haga

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media