Rehabilitering av klinikfärdiga patienter ger vinst

Petersen BM, Wallin G, Samuelsson S-M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Även efter den så kallade Ädelreformen i Sverige 1992 finns vid de större svenska sjukhusen många klinikfärdiganmälda patienter som väntar på omhändertagande av de sociala myndigheterna. I Malmö inrättade socialförvaltningen 1994 en speciell vårdavdelning som hade till syfte att utreda, behandla, rehabilitera och boendeplanera för klinikfärdiganmälda patienter från universitetssjukhuset. Studien omfattar 223 patienter (patientgruppen) som blev behandlade på denna vårdavdelning under en 15-månadersperiod samt en kontrollgrupp av 285 klinikfärdiganmälda patienter som inte kom till denna avdelning. Patienterna i patientgruppen hade stort utrednings- och behandlingsbehov. Uppföljning efter ett år visade att kontrollgruppen hade fyra gånger så många vårddagar och två gånger så många inläggningar inom akutsjukvården som patientgruppen, detta trots att patientgruppen troligen var mera sjuk än kontrollgruppen. En ekonomisk utvärdering visade att vården och rehabiliteringen av patientgruppen var billig och effektiv. Undersökningen pekar på att det finns många brister i omhändertagandet av klinikfärdiga patienter. Det saknas tidig och enhetlig vårdplanering, rehabilitering ges ej i indicerade fall, det saknas ett flexibelt utnyttjande av de särskilda boendeformerna och ett enhetligt betalningssystem för den kommunala vården.

Anbefalte artikler