Behandling av urininkontinens hos eldre kvinner

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I dette nummer av Tidsskriftet gjør Hjalmar Schiøtz (1) og Kari Bø (2) rede for behandlingsmetoder som kan egne segfor eldre kvinner med stressinkontinens. Periurethral injeksjonsbehandling har vært lite benyttet i Norge tidligere.Monga og medarbeidere fant at behandlingen etter ett år var subjektivt vellykket hos 77% av pasientene, mens denobjektive helbredelse var 54% (3). Dette er klart dårligere enn ved kolposuspensjon ad modum Burch, der 85% kanforvente å være kontinente etter ett år (4). For eldre kvinner med kompliserende sykdommer der et større operativtinngrep er kontraindisert, kan periurethral injeksjonsbehandling likevel være en god behandling. En reduksjon i antalllekkasjeepisoder fra f.eks. fem til to per dag vil være en betydelig bedring for en plaget pasient.Injeksjonsbehandlingen kan utføres poliklinisk i lokalanestesi. Glutaraldehydkryssbundet kollagen og silikon forperiurethral injeksjon er ikke tilgjengelig i Norge, men begge stoffer vil sannsynligvis bli det i nær fremtid.

  Bø peker på at det ikke bare er evnen til å holde seg som er viktig for at eldre skal være kontinente. At miljøetblir tilrettelagt og at pasienten har evnen til å forflytte seg slik at toalettet kan nås, kan være vel så viktig. Hungjør rede for den kunnskap som foreligger om resultater av bekkenbunnstrening, elektrostimulering og blæretrening hoseldre kvinner, og konkluderer med at det finnes få randomiserte, kontrollerte undersøkelser som evaluerer effekten avde ulike behandlingsmetodene hver for seg og i forhold til hverandre. Hun etterlyser slike forsøk, for at tiltak somikke er effektive kan unngås.

  Urininkontinens er en vanlig plage hos eldre kvinner. Spigset og medarbeidere fant at 27% av kvinnene på 74-75 år ien norsk kommune var urininkontinente (5). Med økende antall eldre i befolkningen og økende åpenhet ominkontinensproblemer kan vi forvente økt behov for behandling av inkontinens. Bekkenbunnstrening, en behandling utenbivirkninger, har vist seg effektiv hos yngre pasienter. Det er å håpe at noen gjennomfører en randomisert kontrollertstudie av effekten av bekkenbunnstrening hos eldre kvinner med stressinkontinens. Dersom denne behandling viser seg åvære effektiv hos disse, kan den være et verdifullt tilskudd til en ellers ganske stemoderlig behandlet gruppepasienter.

  Årlige utgifter i forbindelse med urininkontinens er i Sverige beregnet til minst 1,8 milliarder kroner, ca. 2% avdet totale helsebudsjett. Utgiftene fordelte seg slik: medikamenter 64 mill., elektrostimulering 5,3 mill., kirurgi 59mill., bleier etc. 660 mill. og langtidspleie av inkontinente eldre 1 milliard (6).

  I Norge vet vi at trygdens utgifter til bleier beløper seg til 210 mill. kroner per år, og utgifter til bleier iinstitusjonshelsetjenesten anslås til et like stort beløp. Det er påfallende hvor mye penger som benyttes tiloppsamling av urin i forhold til forskning, forebygging og behandling! Sykepleiere, fysioterapeuter og leger bør hellerforebygge og behandle urininkontinens enn å anbefale urinoppsamlende midler, men dette vil kreve investeringer.Glutaraldehydkryssbundet kollagen og silikon koster i utlandet ca. 8000 kroner per injeksjon. Med dagenssykehusfinansiering vil metoden neppe kunne anvendes av mange når utgiftene skal dekkes over allerede magreavdelingsbudsjetter. Kalkulerer man innsparte bleieutgifter på f.eks. 5000-10000 kroner per år, enklere pleie ogpasientens livskvalitetsøkning, synes det fullt forsvarlig å dekke periurethral injeksjonssubstans overRikstrygdeverkets budsjett.

  Antall pasienter som har behov for behandling for urininkontinens øker. Utgifter til bleier og pleie likeså. Ensvært liten del av de totale inkontinensutgiftene brukes til forskning, forebygging og behandling. Det burde være godøkonomi å investere mer i dette.

  Sigurd Kulseng-Hanssen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media