Rettsmedisinsk obduksjon ved spørsmål om medisinsk feilbehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den rivende teknologiske utviklingen innen moderne medisin har ført til økt press på leger og sykepleiere. Så veldiagnostiske som terapeutiske prosedyrer kan være av en slik art at kun en millimeter eller få sekunder skiller mellomønsket resultat og "uaktsomt drap". Dødsfall der det er spørsmål om feil ved medisinsk undersøkelse eller behandling,skal meldes til politiet, som avgjør om det skal gjøres rettslig obduksjon. I perioden 1993-95 er 76 såkaltesykehusdødsfall blitt undersøkt ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Som ventet fant vi at politiet svært sjeldenreagerer med tiltale. I kun ett tilfelle hittil er en lege blitt dømt for uaktsomhet. Fylkeslegen har imidlertidkritisert prosedyrer eller foreslått innskjerping av rutiner i 16% av tilfellene. I ytterligere 14% er sakene blittoversendt Helsetilsynet. Helsetilsynet har i tre av tilfellene ikke funnet holdepunkter for kritikk eller henlagtsakene, mens seks ikke er ferdigbehandlet. Politiets etterforskning i sykehus har av og til ført til kulturkonflikt.Tenkemåten i helsevesenet og i rettsvesenet er grunnleggende forskjellig. Legens kall er å helbrede, lindre og trøste.Rettsapparatets oppgave er å påvise straffeskyld og å fullbyrde straff. Rettsmedisinere kan spille en brobyggerrollemellom helsevesen og rettsvesen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media