Rettsmedisinsk obduksjon ved spørsmål om medisinsk feilbehandling

Rognum TO, Vege Å Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den rivende teknologiske utviklingen innen moderne medisin har ført til økt press på leger og sykepleiere. Så vel diagnostiske som terapeutiske prosedyrer kan være av en slik art at kun en millimeter eller få sekunder skiller mellom ønsket resultat og “uaktsomt drap”. Dødsfall der det er spørsmål om feil ved medisinsk undersøkelse eller behandling, skal meldes til politiet, som avgjør om det skal gjøres rettslig obduksjon. I perioden 1993-95 er 76 såkalte sykehusdødsfall blitt undersøkt ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Som ventet fant vi at politiet svært sjelden reagerer med tiltale. I kun ett tilfelle hittil er en lege blitt dømt for uaktsomhet. Fylkeslegen har imidlertid kritisert prosedyrer eller foreslått innskjerping av rutiner i 16% av tilfellene. I ytterligere 14% er sakene blitt oversendt Helsetilsynet. Helsetilsynet har i tre av tilfellene ikke funnet holdepunkter for kritikk eller henlagt sakene, mens seks ikke er ferdigbehandlet. Politiets etterforskning i sykehus har av og til ført til kulturkonflikt. Tenkemåten i helsevesenet og i rettsvesenet er grunnleggende forskjellig. Legens kall er å helbrede, lindre og trøste. Rettsapparatets oppgave er å påvise straffeskyld og å fullbyrde straff. Rettsmedisinere kan spille en brobyggerrolle mellom helsevesen og rettsvesen.

Anbefalte artikler