Kvalitetssikring av arbeidet med autisme i barne- og ungdomspsykiatri

Sørensen E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det er uenighet om hvor hyppig autisme er assosiert med sjeldne medisinske sykdommer, og om hvor omfattende det medisinske utredningsprogrammet rutinemessig bør være. Anbefalingene baseres på data fra epidemiologiske studier. Vi savnet opplysning om det var viktige kliniske forskjeller mellom epidemiologiske og barnepsykiatriske materialer.

Artikkelen redegjør for en undersøkelse av 49 barn og unge med infantil autisme diagnostisert og fulgt opp ved Barnepsykiatrisk avdeling, Haukeland Sykehus, i årene 1970-95. Ingen hadde sjeldne tilleggslidelser. Det var klinisk viktige forskjeller sammenliknet med befolkningsbaserte undersøkelser mht. omfang og grad av mental retardasjon og andre utviklingsproblemer. Medisinske lidelser forekom svært hyppig og bekreftet at alle i denne pasientgruppen trenger samvittighetsfull og grundig klinisk medisinsk og neurologisk undersøkelse. Supplerende laboratorieundersøkelser burde vært rekvirert ut fra klinisk medisinsk undersøkelse av den enkelte pasient, da rutinemessige utredningsprogrammer gir liten sannsynlighet for klinisk signifikante funn.

Anbefalte artikler