Nedreveggsinfarkt med samtidig høyre ventrikkel-skade

Rød R, von der Lippe G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hjerteinfarkt i nedre vegg har vært ansett for å ha bedre prognose enn infarkt i fremre vegg. Undersøkelser har vist at høyre ventrikkel affiseres hos nær halvparten av pasientene med akutt nedreveggsinfarkt. Dette er en gruppe noen har funnet har dårligere prognose og mer komplikasjoner under sykehusoppholdet. Gruppen kan identifiseres med høy sensitivitet og spesifisitet ved å registrere fjerde høyre prekordialavledning (V4R) hos pasienter med akutt nedreveggsinfarkt.

Vi har fortløpende registrert 100 pasienter med akutt nedreveggsinfarkt innlagt ved Haukeland Sykehus i tiden ultimo mai 1993 til juni 1994. V4R ble registrert hos 95 pasienter. Disse er inkludert i materialet. Siden pasienter med affeksjon av høyre ventrikkel er særlig utsatt for hypotensjon, ble personalet ved overvåkingsavdelingen informert om å være spesielt oppmerksom på dette hos denne pasientgruppen.

Dødeligheten under sykehusoppholdet var 3% i gruppen med nedreveggsinfarkt og 11% i gruppen med affeksjon av også høyre ventrikkel (p > 0,05). Dette er lav dødelighet sammenliknet med hva andre har funnet, særlig i tilfeller hvor høyre ventrikkel er affisert. Over 70% av pasientene fikk trombolytisk behandling. Dette er høyere enn i andre undersøkelser. Den lave dødeligheten kan tyde på at trombolytisk behandling er særlig viktig hos pasienter med nedreveggsinfarkt og affeksjon av høyre ventrikkel, muligens fordi slik behandling reduserer infarktstørrelsen.

Anbefalte artikler