Interkulturell kommunikasjon i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Målet for undersøkelsen var å belyse det kommunikative møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvandrere fra dentredje verden fra en sosiologisk synsvinkel. 15 leger og ti innvandrere ble intervjuet i åpne, ustrukturerteintervjuer. Sammen med korte informasjonsskjemaer utgjorde dette datamaterialet. Frekvensopptellinger ble gjort påspørreskjemaene, og intervjuene ble transkribert og analysert.

  Vanskene med å skape en reell intersubjektivitet ble poengtert både fra innvandrerne og legene. Legene opplevde atmisforståelser til tider kunne være et alvorlig hinder for adekvat behandling. Traumatisk bakgrunn eller psykosomatiskeplager blir nevnt som spesielt vanskelige områder. Problemene syntes å ha basis i ulik institusjonell, kulturell ogspråklig bakgrunn som følge av at innvandrere og leger var sosialisert til ulike kulturer. Det verbale og detikke-verbale budskapet ble ofte formidlet på måter som var fremmede for partene eller som de ikke forstod hverandresdimensjonering av. Ulike tankemodeller og språk bidrog til vanskene. Likhetstrekk med hensyn til hvordan legerollen ogpasientrollen var institusjonalisert, bidrog til brobygging.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media