Induksjon av økt skadetoleranse - et nytt behandlingsprinsipp?

Ilebekk A, Grund F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er nå ti år siden Murry og medarbeidere i USA beskrev, på bakgrunn av undersøkelser på anesteserte hunder, et fenomen de kalte “preconditioning with ischemia”. Etter kortvarige perioder med iskemi påviste de en økt infarkttoleranse. Det er flere holdepunkter for at dette funn er uttrykk for et generelt biologisk fenomen, hvor moderate skadelige påvirkninger induserer adaptive prosesser som øker toleransen for nye skadelige påvirkninger. Vi foreslår å kalle fenomenet “økt skadetoleranse”. Vi refererer flere studier som indikerer at økt skadetoleranse mot iskemi også eksisterer i det humane hjertet. I tiden fremover ser vi for oss at det kan bli mulig å indusere økt skadetoleranse farmakologisk og derved gi tid til f.eks. revaskularisering av myokard før nekrose utvikles. Også innen transplantasjonskirurgien regner vi med at fenomenet kan utnyttes terapeutisk. En videre utforsking av mekanismene er imidlertid nødvendig for å sikre en optimal utnyttelse av prinsippet med økt skadetoleranse også innen andre felter av moderne medisin.

Anbefalte artikler