Bronkialreseksjoner

Baksaas ST, Rostad H, Naaslund A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1982-96 ble det ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, foretatt 18 bronkialreseksjoner. Det ble utført bare reseksjon hos åtte pasienter, mens det hos ti også ble fjernet lungevev: seks overlapper, tre midtlapper, og en pasient fikk fjernet to lapper. Histologisk var det 15 karsinoider (83%), to mukoepidermoide karsinomer og ett neurofibrom. Pasientene er fulgt opp med bronkoskopi, første gang tre måneder postoperativt, deretter årlige kontroller. En pasient hadde karsinoid med lever- og beinmetastaser ved operasjonen i 1989, men er fremdeles i live. En er død av metastaser, de andre pasientene var uten stenose, residiv eller metastaser ved siste kontroll. Bronkialreseksjon er en trygg prosedyre og bør vurderes der det er teknisk mulig for å spare lungevev.

Anbefalte artikler