Vurdering av egen funksjonsevne

Bentsen BG, Natvig B, Winnem M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En diagnose sier lite om hvorledes en person fungerer, og hyppig har pasienten flere helseproblemer samtidig. I primærhelsetjenesten har det vært et behov for et instrument til å vurdere pasienters funksjonsevne. Siden 1988 har WONCA Classification Committee arbeidet med en revidert utgave av Dartmouth COOP Functional Status Assessment Charts. De seks COOP-WONCA funksjonsskjemaene presenteres: fysisk form, følelsesmessig problem, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, bedre eller dårligere helse og samlet helsetilstand.

Systemet er blitt testet mot en rekke andre spørreskjemaer om livskvalitet og det er funnet god validitet. En norsk test-retest av de reviderte COOP-WONCA-skjemaene viser god reliabilitet. For 35 av 40 av pasientene som ble inkludert, var svarene enten de samme ved test-retest, eller “bedring” eller “forverring” samsvarte med tilsvarende endringer av andre variabler. 171 astmapasienter viste som gruppe uendrede gjennomsnittsskåre for alle variabler etter seks måneder. Resultater fra et utvalg i Ullensakers befolkning (2864 personer) er vist for å kunne gi grunnlag for sammenlikning.

COOP-WONCAs funksjonsskjemaer er er lette å bruke og forstå. De innfrir krav til bruk i daglig praksis og i forskning. De synes å gi verdifulle tilleggsopplysninger i daglig praksis. Ved to av tre konsultasjoner angav leger at de fikk meget viktig informasjon eller informasjon av betydning fra de utfylte skjemaene. Vi mener COOP-WONCAs spørreskjemaer er et nyttig verktøy både i praksis og forskning.

Anbefalte artikler