Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner

Brabrand J, Friis S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I artikkelen sammenliknes Hedmark fylke og Ullevål sektor vedrørende bruk av tvangsparagraf ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling, andel innleggelser for psykose og antall psykoseinnleggelser per innbygger.

I løpet av perioden 1989-94 sank andelen tvangsinnleggelser i Hedmark fra 58% til 48%. I Ullevål sektor var andelen stabil på om lag 85%. Ullevål sektor hadde en markert høyere an-del tvangsinnleggelser i akuttavdeling både for psykotiske og ikke-psykotiske pasienter.

Antall innleggelser for psykose per innbygger var høyere i Ullevål sektor og viste her en stigende tendens. Den viktigste årsaken til forskjellene synes å være høyere forekomst av psykiske lidelser i storbyer som Oslo. Ulik organisering av det psykiske helsevernet særlig for langtidspasienter kan også spille en rolle.

Anbefalte artikler