Integrering av forebyggende medisin i en akuttmedisinsk avdeling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Et prosjekt ved medisinsk avdeling, Telemark sentralsjukehus, har prøvd ut pedagogiske gruppekonsultasjoner vedlivsstilsrelaterte sykdommer, med primær- og sekundærforebygging ved dyslipidemi som det sentrale tema. Iprosjektperioden (de siste fem år) er 363 pasienter med dyslipidemi rekruttert til deltakelse i en serie på femgruppekonsultasjoner à to timer med ca. tre måneders intervaller. I alt er 1469 konsultasjoner avviklet på denne måten.Etter første og femte konsultasjon angav henholdsvis 79% og 81% at de foretrakk gruppekonsultasjoner fremfor å brukesin andel av tiden til konsultasjon i enerom med lege. Modellen er blitt utvidet til å omfatte pasienter med kroniskesykdommer, med bedre egenmestring av en kronisk lidelse som viktigste målsetting. Interessen for prosjektet har værtstor, og avdelingen har nylig fått tilsatt fast overlege med ansvar for forebyggende medisin. Vi mener det har vært avbetydning at ekspertise innen forebyggende medisin har vært forsøkt bygd opp ved en utpreget akuttmedisinskavdeling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media