Integrering av forebyggende medisin i en akuttmedisinsk avdeling

Hoff G, Olafsson S, Thiis-Evensen E, Paulsen Ø, Johannesen Ø, Olafsson T, Hundevadt S, Sauar J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Et prosjekt ved medisinsk avdeling, Telemark sentralsjukehus, har prøvd ut pedagogiske gruppekonsultasjoner ved livsstilsrelaterte sykdommer, med primær- og sekundærforebygging ved dyslipidemi som det sentrale tema. I prosjektperioden (de siste fem år) er 363 pasienter med dyslipidemi rekruttert til deltakelse i en serie på fem gruppekonsultasjoner à to timer med ca. tre måneders intervaller. I alt er 1469 konsultasjoner avviklet på denne måten. Etter første og femte konsultasjon angav henholdsvis 79% og 81% at de foretrakk gruppekonsultasjoner fremfor å bruke sin andel av tiden til konsultasjon i enerom med lege. Modellen er blitt utvidet til å omfatte pasienter med kroniske sykdommer, med bedre egenmestring av en kronisk lidelse som viktigste målsetting. Interessen for prosjektet har vært stor, og avdelingen har nylig fått tilsatt fast overlege med ansvar for forebyggende medisin. Vi mener det har vært av betydning at ekspertise innen forebyggende medisin har vært forsøkt bygd opp ved en utpreget akuttmedisinsk avdeling.

Anbefalte artikler