Obstruktiv lungesykdom i en lungeavdeling i perioden 1970-88

Holten K, Tofte T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


For perioden 1970-88 er utviklingstendenser for obstruktive lungesykdommer gjennomgått for lungeavdelingen, Vest-Agder Sentralsykehus, basert på årsberetninger, EDB-lister og gjennomgang av journaler for årene 1970, 1978 og 1988. Sengetallet var 56-58 i 1970-årene og ble så gradvis redusert til 29 i 1988. Liggetiden var i 1970 20 døgn for alle kategorier av obstruktiv lungesykdom og sank i løpet av perioden til fem døgn for astma og ti døgn for de øvrige diagnosene. Parallelt med reduksjonen i sengetall økte antall reinnleggelser. En liten gruppe pasienter var ansvarlig for denne tendensen, idet 17 pasienter i 1988 stod for 165 innleggelser. Pasientenes gjennomsnittsalder steg fra 50 år for begge kjønn i 1970 til 60 år for kvinner og 65 år for menn i 1988. Under 20% hadde symptomstart før 20 års alder, og forekomsten av allergi var langt lavere enn det som ofte angis for befolkningen som helhet. For hele perioden fantes betydelig uoverensstemmelse mellom diagnostiske merkelapper brukt av innleggende lege og avdelingens diagnoser. Primærlegene hadde en tendens til å bruke betegnelsen astma oftere enn avdelingens leger.

Anbefalte artikler