Samarbeid mellom europeiske legeforeninger

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siden 1984 har det vært et formalisert samarbeid mellom de europeiske legeforeningene og Verdens helseorganisasjonseuropakontor. Dette samarbeidet organiseres i European Forum of Medical Associations and WHO, EFMA. Samarbeidet har sommål å bidra til bedret folkehelse og bedret helsetjeneste i Europa, WHOs målsetting er helse for alle i år 2000.

  Forumet møtes en gang i året og har nettopp avsluttet årets møte i København, hvor også WHOs regionkontor for Europahar hovedsete. På møtet fikk vi rapport om utbredelsen av smittsomme sykdommer i Europa. Et storstiltvaksinasjonsprogram i WHOs regi har fått bukt med en kraftig difteriepidemi og en begynnende polioepidemi i de østligedeler av Europa. Atskillig mer skremmende er det imidlertid at det i de sentral-europeiske land er en eksplosivutvikling av kjønnssykdommer og derved også HIV-infeksjon. Det er en kolossal utfordring for det europeiske samfunn åkunne begrense dette i land hvor opplysningsnivå og infrastruktur ikke legger til rette for den strategi som har værtbrukt i Vest-Europa.

  I redegjørelsene fra WHO går det imidlertid frem at smittsomme sykdommer ikke er den største utfordringen for deneuropeiske folkehelsen. Her rangeres tobakken øverst. De europeiske legeforeningene samarbeider nå for å reduserebruken av tobakk. Etter initiativ fra vår forening ble det i august 1996 gjennomført en samordnet aksjon rettet moteuropeiske flyselskaper. Legeforeningene i 27 land deltok. Aksjonen har i etterhånd blitt vurdert som meget vellykket.Flyselskapene innfører røykeforbud på stadig flere flyruter. De opplever nå situasjonen slik at det snart er etkonkurransefortrinn å kunne ha røykfrie flyvninger. Selv om de fleste mennesker tilbringer svært kort tid av sitt liv iet fly, har dette meget stor symbolverdi.

  Samarbeidet for å begrense bruk av tobakk vil fortsette ved at EU har gitt betydelige økonomiske midler tilopprettelsen av et Tobacco Resource Centre i regi av British Medical Association. Gjennom dette vil de nasjonalelegeforeningene bidra til å utvikle en hensiktsmessig strategi for å redusere røyking i europeiske land.

  I juni 1996 ble det avholdt en europeisk regjeringskonferanse i Ljubljana. Konferansen munnet ut i en deklarasjon:"The Ljubljana Charter on Reforming Health Care". Denne er nokså generell, men den nedfeller noen viktige prinsippersom kan bli retningsgivende for arbeidet i det enkelte land. Den var gjenstand for debatt ved EFMA-møtet. Detvesentligste spørsmålet var hvordan de nasjonale legeforeningene skulle komme i dialog med nasjonale myndigheter for åsikre at eventuelle reformer gir helsemessig gevinst.

  EFMA involverer seg også sterkt i arbeidet for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. En arbeidsgruppe ledet av TerjeVigen fra Den norske lægeforening har satt opp retningslinjer for hvordan de nasjonale legeforeningene kan utviklekvalitetsbegrepet i sine land. Et hovedproblem man raskt stod overfor, var det virvar av begreper som brukes innenkvalitetssikring. Arbeidsgruppen har derfor nedlagt et stort arbeid i å definere presist hva de forskjellige begrepenebetyr. Dette arbeidet er nå avsluttet, og vil bli publisert. Det vil utvilsomt bidra til at erfaringsutveksling mellomlandene på dette viktige området vil bli langt mer presis og fruktbar enn hva som har vært praksis hittil.

  En frukt av dette europeiske samarbeidet er at det årlig utgis en oversikt over legeforeningenes organisasjon i de46 europeiske medlemslandene. Dette arbeidet er blitt finansiert av WHO og har sitt sekretariat i vår forening.

  EFMA er en av de få internasjonale organisasjoner hvor Den norske lægeforening engasjerer seg. Ved å konsentrereinnsatsen får vi større gjennomslagskraft der vi er med. Det kan ikke være tvil om at Den norske lægeforening har hattbetydelig innflytelse på arbeidet i EFMA.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media