Steineutvalget - sluttstrek for ørkenvandringen?

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har om og om igjen pekt på at uklare ledelsesstrukturer er et hovedproblem for sykehuseneseffektivitet. Vi hadde håpet Steineutvalgets innstilling kunne gi grunnlag for en avklaring av de viktigsteforholdene.

  Vi er meget tilfreds med at utvalget enstemmig foreslår å forskriftsfeste at det skal være en leder. Vi slutter ossogså til at denne lederen skal ha basis i et team. Det synliggjør den innflytelse de forskjellige yrkesgrupper må ha iet moderne ledelseskonsept.

  Legeforeningen slutter seg også til utvalgets enstemmige innstilling om at det må stilles krav til reell og/ellerformell lederkompetanse. Dette er helt i tråd med den satsing Legeforeningen de senere år har hatt for å øke legerslederkompetanse. Fremdeles vil vi hevde at den relle kompetansen som oppnås gjennom års erfaring kombinert med bred ogsystematisk kunnskapsoppbygging i arbeidssituasjonen, er minst like verdifull som det å oppnå noen poeng i et høyskole-eller universitetsbasert undervisningsopplegg. Vi vil fortsette vårt arbeid for at de av våre medlemmer som ønsker å gåinn i lederstillinger, får anledning til å delta i en lederopplæring som er målrettet i forhold til de utfordringerlederjobben byr på. Det påhviler imidlertid også arbeidsgiveren et ansvar for å ta hensyn til behov for lederkompetansebåde ved sin rekruttering og i sin personalpolitikk for øvrig.

  Legeforeningen får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer i ledende stillinger om at det er et stort udekket behovfor administrative støttefunksjoner på avdelingsnivå. Det er derfor særdeles gledelig at Steineutvalget enstemmig pekerpå behovet for å styrke de kontorfaglige støttefunksjonene - inkludert velfungerende IT-systemer. Ikke bare vil etslikt løft gjøre det mer attraktivt å gå inn i lederstillinger på avdelingsnivå, det vil også frigjøre tid ogarbeidskraft til medisinsk-faglig aktivitet. Legeforeningen mener det er ønskelig at våre ledere til en viss graddeltar i avdelingens faglige virksomhet, bl.a. for å bevare nødvendig autoritet i avdelingen. Flere støttefunksjonerkan gjøre dette mulig.

  Vi registrerer med skuffelse at utvalget ikke kunne forenes i et felles syn på betydningen av medisinsk-fagligkompetanse når det gjelder ledelse på avdelingsnivå. Hele utvalget peker imidlertid på at medisinsk-faglig kompetanseer et viktig element, likeledes at denne kompetanse ikke kan oppveie mangel på reell lederkompetanse. Så langt kan vifølge utvalget. Men når halvparten av utvalget konkluderer med at relevant helsefaglig bakgrunn kombinert medyrkeserfaring, kan gi tilstrekkelig faglig innsikt til en fullverdig ledelse, greier vi ikke å henge med. De allerfleste driftsenheter i et sykehus er bygget opp omkring medisinsk diagnostikk og behandling. Disse elementer utgjørderfor en vesentlig og integrert del av enhetens virksomhet. Kun leger kan derfor etter vår mening ha dentotale ledelse i en avdeling. Alternativt vil vi i praksis ha todelt ledelse, en administrativ formell lederog en medisinsk-faglig reell leder.

  Hvis Steineutvalgets anbefalinger tas til følge, vil det være opp til ledelsen ved det enkelte sykehus å fastsettekravene til avdelingslederen. Det vil bli konkurranse om lederjobbene. Den konkurransen vil våre medlemmer vinne når deviser at de er villige til å påta seg totalansvar for avdelingens drift.

  Vi kan i fremtiden også komme i den situasjon at en annen enn en lege velges som avdelingsleder. Utvalget slårenstemmig fast at det vil kreve presisering av hvor det medisinsk-faglige ansvar ligger, og hvilken myndighet somfølger dette ansvaret. En slik instruks vil synliggjøre at ledelsen da er todelt.

  Vi har gjennom de senere år hatt mange utvalgsinnstillinger om ledelse i sykehusavdelinger. Vi regner med at vårnåværende helseminister vil sørge for at den siste innstillingen ikke legges i en skuff, men brukes som et grunnlag forå gi klare retningslinjer om hvordan sykehusavdelinger skal ledes, og for hvordan det medisinsk-faglige ansvar uansettmå kunne kombineres med tilstrekkelig myndighet.

  Det viktigste nå er at ørkenvandringen tar slutt.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media