Osteoporose ved reumatoid artritt

Haugeberg G Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Osteoporose ved reumatoid artritt er sammensatt av en periartikulær og en generalisert form. Etiologien er multifaktoriell. Funksjonsnedsettelse, synovial inflammasjon, bruk av kortikosteroider og menopause fremstår som de viktigste risikofaktorer. Ved primær osteoporose predikerer beinmineraltetthet i distale radius risiko for brudd andre steder i kroppen, som f.eks lårhalsbrudd og frakturer i ryggvirvlene. En slik sammenheng er ikke gitt ved reumatoid artritt. Grunnet periartikulær osteoporose kan måling av distale radius overestimere risiko for fraktur. Undersøkelser tyder på at det er redusert beinkvalitet hos pasienter med reumatoid artritt og økt bruddrisiko i forhold til målt beinmineraltetthet. Det foreligger mangelfulle data vedrørende effekten av kjente antiresorptive medikamenter i behandling av tilstanden. Behandling med østrogen og bisfosfonatet pamidronat er vist å øke beinmineraltettheten, frakturdata foreligger ikke. På bakgrunn av frakturdata ved postmenopausal osteoporose kan man forvente en frakturforebyggende effekt også i behandling av sekundære osteoporoseformer.

Anbefalte artikler