Sekundærprofylakse ved koronarsykdom

Ørstavik JW, Christensen EO, Solberg EE, Westheim AS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forskning viser at effekten av livsstilsintervensjon hos koronarpasienter er god, men vi vet lite om hvordan slik intervensjon praktiseres i norske sykehus. Et omfattende spørreskjema ble derfor sendt til alle indremedisinske avdelinger (N = 67). Vi fikk svar fra 58 avdelinger.

Resultatene viste at de fleste sykehus tilbyr koronarpasientene treningsprogrammer og kostholdsveiledning, mens bare seks tilbyr røykeavvenningskurs. Sykehusene uttrykker både ønske om å utvide eksisterende tiltak (spesielt kostholdsveiledning) og å etablere nye (særlig røykeavvenning). Legene tviler ikke lenger på effekten av livsstilsintervensjon, men hevder at mangel på personell og ressurser begrenser aktiviteten. Det journalføres i liten grad at pasientene er blitt informert om den betydningen livsstilen har for deres koronarsykdom.

Undersøkelsen tyder på at man ved de fleste norske sykehus er enig om at livsstilsintervensjon hos koronarpasienter bør rustes opp.

Anbefalte artikler