Høy: sunn, sterk og sexy?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva innebærer det at en mann eller en kvinne er attraktiv? For begge gjelder det å være snill, sosial, intelligent,humoristisk og ha glimt i øyet. I tillegg skal hun være pen, mens han skal være høy. Slik svarerminst 30% av et utvalg kvinner og menn i en foreløpig upublisert undersøkelse over attraktivitet, livsstil og kjønn (n= 335). Høyden hos mannen korrelerer her med maskulinitet (r = 0,33), dvs. det å være viljesterk, pågående og ledende.Likeledes forelå en moderat negativ sammenheng (r = 0,25) med personens oppfatning av ansvar for egen helse oghelsepersonalets (legens) betydning; jo høyere pasienten er, desto mindre betydning har legen. Tilsvarendekorrelasjoner forelå ikke for kvinner. Såkalte androgyne menn, dvs. menn med både maskuline og feminine trekk (de somer viljesterke og varme, ledende og vennlige), var signifikant høyere (3,5 cm) enn øvrige menn (P.Schioldborg, upubliserte data).

  Annen forskning viser at pen er assosiert med å være ung, frisk og fruktbar - høy med status,styrke og helse (1). Hans Waaler har påvist en fordobling av dødsrisikoen hos 55-59 år gamle menn med høyde omkring 150cm sammenliknet med dem som er 185 cm, og hos 40-45 år gamle kvinner med høyde omkring 145 cm sammenliknet med dem somer 165 cm (2). For kortvokste menn med en relativ dødelighet på 0,7 vil dette utgjøre ca. fire års forkortet levetid(3).

  Kroppsbilde

  Nina Waaler Loland viser i sitt kommende doktorgradsarbeid over kroppsbilde og fysisk aktivitet en moderat, mensignifikant sammenheng (r = 0,25) mellom høyde og psykologiske variabler som tilfredshet med egen helse, ansikt ogkropp, men bare hos menn. Høye menn finner i større grad sin egen kropp seksuelt tiltrekkende, de er mer fysiskutholdende og har større aktivitet, og de er mer fornøyd med livet. Gjennomsnittlig høyde hos menn var 180 cm, hoskvinner 168 cm. Mennene ønsket gjennomsnittlig å være to centimeter høyere, kvinnene bare en centimeter. Resultateneviser således en viss lineær sammenheng mellom høyde og kroppsbilde hos menn mens det hos kvinner er mer kurvelineært(Loland NW. Body image and physical activity, upublisert).

  Høyere lønn

  I andre sammenhenger har høyde vist seg å gi økonomisk utbytte. Høye menn (over 185 cm) starter med 12% høyere lønnenn de som er under 180 cm høye blant nyutdannede fra universitetet i Pittsburgh. Likeledes er over 90% av personer iledende stillinger i USA over gjennomsnittshøyde (4). Høyde hos menn er assosiert med attraktivitet. Også andreundersøkelser fra USA viser sammenheng mellom utseende og lønn. Så vel menn som kvinner med et utseende vurdert sompent tjente klart mer enn de mindre pene. Forskjellen var større for menn enn for kvinner, henholdsvis 15% og 9%. Dettegjaldt også for yrker hvor utseendet normalt ikke spiller noen rolle, f.eks. blant murere og telefonselgere (5).

  Symmetri og sex

  At han skal være høy og hun pen inngår også i forestillinger om seksuell attraktivitet. Men ikke bare; Thornhill ogmedarbeidere har også analysert kroppssymmetri i forhold til seksualitet og orgasmefrekvens (6). Utgangspunktet varevolusjonspsykologisk. Kvinnen beholder flere sædceller etter en orgasme. Hun "søker" symmetriske menn fordi deressunnhet - i motsetning til asymmetriske menns - øker sannsynligheten for "gode" gener i barnet, og ikke minst fordi hunvil kunne oppleve flere orgasmer under samleie jo mer symmetrisk bygd mannen er. For å teste dette ble 86 studentparinngående intervjuet enkeltvis om sitt seksualliv, ansiktet ble fotografert (og gradert av uavhengige dommere forattraktivitet) og kroppsymmetrien ble bestemt ved å måle bredden på albue, håndledd, ankel og fot på begge sider, samtlengden på peke- og lillefinger. Resultatene viste at kvinnene opplevde signifikant oftere orgasme med en symmetriskmann enn med en asymmetrisk, noe som også den mer symmetriske mann kunne rapportere. Intervjuene avslørte videre atsymmetriske menn hadde debutert seksuelt nærmere fire år før de mer asymmetriske, de hadde kortere tidsforløp førførste samleie med nåværende partner, flere tidligere seksualpartnere - og flere sidesprang. Hos kvinnen forelå detimidlertid ingen sammenheng mellom orgasmefrekvens på den ene side og kjærlighet til partneren, seksuell erfaring, brukav prevensjon eller "uhemmethet" på den annen. Mannlig symmetri korrelerte således med kvinnens orgasme bareunder samleie, og bekreftet dermed forskernes "evolusjonshypotese" (6).

  Høy og pen og flink

  Selvsagt er ikke hovedmotivet i menneskelig seksualitet forplantning. I så måte skiller mennesket seg fra dyrene vedkonstant å ha "løpetid", ikke minst på grunn av opplevelsen av lyst, glede og tilhørighet. Å være høy eller pen erbegge vist å være korrelert til sunnhet og helse, ikke minst gjennom betydningen av faktorer som ernæring, sosialtnettverk og fysisk aktivitet. At de høye og pene også er dyktige, er ikke nødvendigvis bare en stereotypi. I sosialinteraksjon foretrekkes nettopp slike mennesker og dermed oppnår de en større kontaktflate, mer forsterkning og dermedogså mer differensiert bekreftelse samt større læringsgrunnlag. Sosialpsykologisk gir dette opphav til enselvoppfyllende profeti; en positiv forventning til den høye og pene skaper nettopp en atferd som bekrefterforventningen og som gjør ham eller henne enda mer attraktiv.

  Per Schioldborg

  Litteratur

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media