Økt kontingent - styrket tillitsvalgtapparat

Aarseth HP Om forfatteren
Artikkel

Landsstyremøtet i Haugesund vedtok kontingentforhøyelse på 500 kroner for alle medlemmer. Det var et enstemmig landsstyre som mener at skal foreningen gjøre den jobb medlemmene ønsker, må både tillitsvalgte og sekretariat settes i stand til dette. Derfor gikk et enstemmig landsstyre lenger enn sentralstyret hadde foreslått; fra 1.1.1997 er kontingenten 2500 kroner.

Økningen gjør det mulig å styrke tillitsvalgtarbeidet og opplæringen i tråd med landsstyrets ønsker. Tillitsvalgte med store belastninger må kunne få anledning til frikjøp i perioder. En forutsetning for å få dette til, er at vi har økonomiske muligheter for det.

Legene har tradisjon for at tillitsvalgtarbeid er en plikt man påtar seg etter tur. Spesielt når Legeforeningen fra nyttår er en frittstående organisasjon, vil det være stort behov for kursing av tillitsvalgte på alle nivåer og over hele landet.

Å være tillitsvalgt krever både faktisk kunnskap om aktuelle avtaler og lovregler og god innsikt i foreningens politikk. Dette oppnås gjennom læring, men en verdifull del oppnås gjennom erfaringer. Legeforeningen har flere enn 2000 tillitsvalgte, og vi er stolte over den fremragende innsatsen disse gjør for legers lønns- og arbeidsforhold.

1996 har vært et krevende år for Legeforeningen. Tillitsvalgte har vist at vi kan klare å skape resultater og å innfri foreningens lønnsmål, selv om det kan se vanskelig ut fra begynnelsen. Gjennom kontinuerlig hardt arbeid og høy profil oppnådde foreningen målsettingen i år. Uten den enighet og solidaritet internt som ble vist av de forskjellige legegruppene, hadde ikke dette vært mulig. Erfaringene fra lønnsoppgjøret viser at vi har en sterk organisasjon med evne til indre disiplin når det kreves.

Jeg vil rose Legeforeningens ansatte og de tillitsvalgte som står for planlegging og gjennomføring av tillitsvalgtkurs. Trinn I og II gir basalopplæring. Viderekomne tillitsvalgte kan følge trinn III som særlig vektlegger forholdet til mediene. De som har fulgt med i radio og TV har erfart at et mer profesjonelt forhold til mediene har gitt resultater.

Men vi kan ikke hvile på våre laurbær. Vi vil videre. Vi moderniserer vårt tillitsvalgtapparat og tar nye metoder i bruk. I 1997 vil Legeforeningens ledelse besøke sykehus og universiteter, fylkesavdelinger og også ha bedre kontakt til spesialforeningene. Tidligere har det vært vanskelig å rekruttere tillitsvalgte. Den økte fagforeningsaktiviteten har medført bedring mange steder. Det kan imidlertid ikke stikkes under stol at den som er tillitsvalgt tar på seg et stort arbeid og et stort ansvar som det i perioder kan være tungt å bære. Som i vårt medisinske arbeid blir det lettere når man har et solid kunnskapsgrunnlag. God opplæring vil derfor virke rekrutterende.

Vi må også vurdere andre virkemidler som kan bidra til å gjøre det attraktivt å være tillitsvalgt. Det har vært bred enighet om at tillitsvalgtarbeid ikke skal være forbundet med utgifter for den enkelte. I henhold til våre regler er det fylkesavdelingene som skal dekke de tillitsvalgtes utgifter. Mange fylkesavdelinger har god økonomi, i vårt sentrale budsjett er det også satt av midler for å gi tilskudd der det er nødvendig. Avdelingene bør også vurdere i hvilken grad de kan utstyre sine mest belastede tillitsvalgte med kontorteknisk utstyr og kommunikasjonsmidler, noe som kan lette hverdagen for mange.

I henhold til Hovedavtalen har man visse rettigheter til frikjøp når man representerer mange ansatte. Vi har vært for lite flinke til å benytte oss av det. Der det er benyttet har det vist seg å være meget hensiktsmessig. Vi vil anbefale at de som er hovedtillitsvalgt i henhold til Hovedavtalen undersøker mulighetene og forhandler frem ordninger. Det gir en langt større tilfredsstillelse å gjøre en jobb når det er satt av tid til det. Der dette blir aktuelt må selvfølgelig kollegene på arbeidsplassen stille seg positive til at den tillitsvalgte har behov for hjelp og støtte i form av smidige arbeidsordninger. Det er ekstra belastende å ha to jobber og følelsen av at man ikke får gjort noen av dem skikkelig er ubehagelig.

I tiden fremover vil vi ikke bare satse på god opplæring i det rent tekniske tillitsvalgtarbeidet. Vi vil også satse mer på fagpolitisk skolering. Vi må arbeide for å utvikle et tillitsvalgtapparat som bidrar til at en samlet forening arbeider mot felles mål.

Målene er fastsatt av landsstyret som har gitt oss tilstrekkelig økonomi og klare fullmakter. Nå er det opp til oss å gjøre jobben.

Hans Petter Aarseth
president

Anbefalte artikler