Ultrasonografi og neuropatologiske funn hos premature barn

Hurum J, Finne P Haavardsholm, Skullerud K, Stake G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Neurologisk sekvele hos barn som har vært syke i nyfødtperioden, er ofte forårsaket av cerebral blødning og/eller iskemi/hypoksi. Slike skader kan i neonatalperioden påvises med ultralydundersøkelse. Tolkingen av ultralydfunnet og den prognostiske betydning av dette kan være vanskelig. Bare patologisk anatomisk undersøkelse av hjernen forteller hva det anatomiske grunnlag for ultralydfunnet er. Vi har sammenholdt resultatene av ultralydundersøkelsen med autopsifunn hos 30 prematurt fødte barn. Hos 26 barn der autopsi viste blødning av forskjellig grad, fant vi ved ultralydundersøkelse blødning hos 17 (65%). Hos disse 17 pasienter var det god overensstemmelse mellom angivelse av blødningsgrad ved de to undersøkelsene. Hos ti pasienter der autopsi viste periventrikulær leukomalasi, ble ultralydfunnet bedømt som normalt hos tre, hos fem viste ultralydundersøkelsen blødning som gjorde tolkingen vanskelig. Hos to viste både ultralydundersøkelse og autopsi periventrikulær leukomalasi.

Anbefalte artikler