Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom

Kapperud G Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom er et viktig bidrag til forebyggende helsearbeid. Hensikten er å stanse det aktuelle utbruddet og samtidig legge grunnlaget for å hindre gjentakelse. Dette krever tett tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom næringsmiddeltilsynet og kommunehelsetjenesten. Oppklaringen består av følgende trinn: Verifiser at det foreligger et utbrudd, varsle berørte instanser og etabler nødvendig samarbeid; karakteriser utbruddet: beskriv hva som skjedde, når og hvor det skjedde, og hvem som ble rammet; still en foreløpig og etiologisk diagnose; dann hypoteser om smittekilden ved hjelp av blant annet inspeksjon av næringsmiddelvirksomheter, laboratorieundersøkelser av næringsmidler og pasientprøver og pilotintervjuer av pasienter for å identifisere felles faktorer; utprøv hypotesene ved laboratoriemetoder og analytisk-epidemiologiske metoder; eliminer smittekilden, bryt smitteveiene, iverksett forebyggende tiltak og kontroller at tiltakene er effektive; rapporter resultatene.

Anbefalte artikler